در هنگام ثبت فاكتور خريد و فروش چگونه مي توان بين سطرهاي فاكتور، سطر خالي درج نمود؟


در حالت عادي  با فشار دادن كليدEnter  در انتهاي ورود اطلاعات يك سطر، سطر جديد ايجاد مي شود ولي چنانپه بخواهيد سطر جديد را بين سطرهاي قبلي درج كنيد :

با استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Insert روي هر سطري كه باشيد، يك سطر خالي قبل از آن درج مي شود.

همچنين مي توانيد با گرفتن باكس مربعي ابتداي سطر و حركت دادن سطر با موس، رديف هاي سند را جا به جا كنيد.

جا به جايي سطر هاي سند به جز در پرينت اسناد تأثير ديگري در عملكرد سيستم ندارد.