در حالت عادي  با فشار دادن كليدEnter  در انتهاي ورود اطلاعات يك سطر، سطر جديد ايجاد مي شود ولي چنانپه بخواهيد سطر جديد را بين سطرهاي قبلي درج كنيد :

با استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Insert روي هر سطري كه باشيد، يك سطر خالي قبل از آن درج مي شود.

همچنين مي توانيد با گرفتن باكس مربعي ابتداي سطر و حركت دادن سطر با موس، رديف هاي سند را جا به جا كنيد.

جا به جايي سطر هاي سند به جز در پرينت اسناد تأثير ديگري در عملكرد سيستم ندارد.