فراخوان دهم قانون ارزش افزوده با اعمال اصلاحات

تاریخ انتشار: 1403/03/22

پیرو فراخوان اصلاحی مرحله دهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بخشی از مودیان فراخوان نشده ، مرحله دهم با اعمال اصلاحات  بدین شرح می باشد.

توضیح اینکه قسمت هایی که قرمزشده مربوط به تغییرات جدید هست.

فراخوان دهم قانون ارزش افزوده
ارزش افزوده