اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در خصوص نرخ ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1403/02/25

اطلاعیه شماره ۳۰ سازمان امورمالیاتی در خصوص نرخ ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که صورتحساب مرجع آنها قبل از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ صادر شده است منتشرشد.
 

اطلاعیه شماره 30 امور مالیاتی

 

ارزش افزوده