زمان باقی مانده برای ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: 1403/01/14

تولید اظهارنامه پیش فرض با استفاده از اطلاعات سامانه مودیان

با توجه به قانون تسهیل سامانه مودیان، تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشند قابل قبول می باشند. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می باشد با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره ی مالیاتی (فصل) نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام نماید. همچنین مودی می تواند حداکثر تا یک ماه پس از اتمام دوره ی مالیاتی با ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آن ها ذر سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان امور مالیاتی را تکمیل و مسترد نماید.

لازم به توضیح است که براساس ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نخواهند بود. همچنین سازمان امور مالیاتی براساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره ی مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های http://tp.tax.gov.ir یا http://my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال جاری در دسترس مودیان قرار خواهد داد.
چنانچه مودی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام ننماید، مشمول جرایم مقرر در قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد شد.

 

نرم‌افزار حسابداری خدماتی قیاس
نرم‌افزار حسابداری خدماتی قیاس
مالیات
ارزش افزوده