دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان

تاریخ انتشار: 1403/01/21

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای تبصره (۱) ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه رتبه بندی کارکنان نظام اداری بند (الف) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمت کشوری و ردیف (۱) و (۲) جدول ماده (۲) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ پیرامون ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل، دستورالعمل صلاحیت حرفه ای کارکنان نظام اداری به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱. واژگان و اصطلاحات
– سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

– صلاحیت حرفه‌ای: توانایی ایفای وظایف شغلی و دستیابی به نتایج مطلوب

– آزمون صلاحیت حرفه‌ای: سنجش سطح توانایی فرد در ایفای وظایف شغلی و دستیابی به نتایج مطلوب توسط ارزیابان خبره و بر اساس ارزیابی میزان ،دانش مهارت و ویژگیهای شخصیتی فرد در هر وظیفه شغلی دانش در برگیرنده علم نظری، معلومات، اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز برای ایفای وظایف شغلی مهارت کاربرد عملی دانش و تجربه جهت انجام صحیح وظایف شغلی

– ویژگی‌های شخصیتی: الگوهای ثابت نگرشی اخلاقی و رفتاری مرتبط و مورد نیاز در انجام وظایف شغلی

– موسسات مجری: موسسات دارای مجوز جهت سنجش صلاحیت حرفه ای کارکنان نظام اداری

۲. موارد بهره‌برداری
۲-۱) از آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای جهت موارد زیر استفاده خواهد شد:

الف) ارزیایی ردیف (۱) و (۲) جدول ماده (۲) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ پیرامون ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

ب) تبدیل وضعیت کارکنان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ج) مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص تطبیق شرایط احراز برای تصدی مشاغل کارکنان که شرط اخذ گواهی صلاحیت حرفه ای در آن قید شده باشد.

هـ) تمدید قرارداد کارکنان قرارداد کار معین

د) تمدید قرارداد کارکنان پیمانی

و) سنجش صلاحیت کارکنان ،شرکتی طرحی و اشکال دیگر بکارگیری

۲-۲) تمامی کارکنان نظام اداری جهت اخذ رتبه شغلی هر ۳ سال یکبار بایستی در آزمون شرکت نمایند. در صورت عدم شرکت کارمند در آزمون رتبه مقدماتی برای وی در نظر گرفته می.شود امتیاز بدست آمده برای هر کارمند در آزمون صلاحیت حرفه ای براساس ماده ۶۴ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان امتیاز در ردیف (۱) و (۲) جدول ماده (۲) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ پیرامون ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل جهت محاسبه حقوق و دستمزد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

۲-۳) افرادی که در آزمون صلاحیت حرفه‌ای بند (ب) این ماده پذیرفته نمیشوند مطابق با تبصره (۱) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲ سال فرصت ارائه مدرک صلاحیت حرفه ای را دارند.

۲-۴) افرادی که در آزمون صلاحیت حرفه‌ای بند (ج) تا (و) این ماده رد می‌شوند پس از طی موفق دوره آموزشی می‌توانند حداکثر یک بار دیگر در آزمون شرکت نماید.

۳. فرایند و استانداردها
مؤسسات مجری موظف به طراحی و برگزاری آزمونهای صلاحیت حرفه‌ای مطابق با فرایند مندرج در پیوست شماره (۱) و در چارچوب استانداردهای زیر هستند:

۳-۱) مبنای طراحی آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای شرح شغل مصوب شورای توسعه مدیریت است.

۳-۲) ابزارهای ارزیابی بایستی ناظر به شرح وظایف شغلی مصوب برای هر کارمند و با تمرکز بر سنجش میزان ابتکار و خلاقیت و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله باشد. ابزارهای طراحی شده برای هر آزمون بایستی علاوه بر برخورداری از روایی و پایایی ،لازم به تایید ۳ خبره شغلی با سابقه فعالیت حداقل ۱۰ سال در آن شغل برسد.

۳-۳) هر شرح وظیفه شغلی بایستی حداقل در ۲ ابزار ارزیابی و در هر آزمون شغلی از حداقل ۶ ابزار متمایز استفاده شود. در پیوست شماره (۳) کاربرگ ماتریس وظیفه ابزار ارائه شده است.

۳-۴) امتیاز صلاحیت حرفه‌ای بر اساس تجمیع امتیازات دانش مهارت و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط در هر شرح وظیفه شغلی و با وزن‌های (۰,۲۰) (۰,۷۰) و (۱۰) مطابق با فرمول زیر مشخص می شود.

امتیاز ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز شغل ) ( ۱۰ ) + ( امتیاز دانشهای شغلی )۰(۲۰) امتیاز مهارتهای شغلی (۱۰,۷۰ امتیاز صلاحیت حرفه ای (۱۰۰ نمره)

۳-۵) موسسات مجری بایستی چارچوب طراحی برنامه آزمون را که در پیوست شماره (۲) ارائه شده تنظیم کرده و به تایید سازمان برسانند.

۳-۶) به منظور چارچوب مندسازی برنامه اجرایی آزمون بایستی ماتریس شرح وظیفه ابزار تهیه و تنظیم گردد. در این ماتریس بایستی مشخص شود که هر شرح وظیفه شغلی توسط چه ابزارهای ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد.

۳-۷) در طراحی ابزارهای ارزیابی بایستی تمرکز اصلی بر استفاده از ابزارهای شبیه سازی موقعیتهای واقعی کار باشد و امکانات و تجهیزات مورد استفاده در آزمون نزدیک به امکانات و تجهیزات موجود در محیط شغلی کارمند باشد.

۳-۸) برای هر ابزار ارزیابی راهنمای برگزاری ابزار ویژه ارزیابان و ارزیابی شوندگان بایستی به صورت مکتوب تهیه شود.
 

۳-۹) موسسات مجری بایستی فرایند و استاندارد ارزیابی را به صورت مکتوب مشخص کرده و ارزیابان را مبتنی بر آن توجیه و هماهنگ نمایند.

۳-۱۰) منابع آزمون دانشی بایستی حداقل در ۳ عنوان کتاب یا جزوه آموزشی در دسترس به ارزیابی شوندگان اعلام شود.

۳-۱۱) موسسات مجری موظف هستند که شرکت کنندگان را نسبت به مواد و منابع آزمون حداقل ۲۰ روز پیش از برگزاری آزمون به صورت حضوری یا مجازی توجیه نمایند.

۳-۱۲) طراحان ابزارهای ارزیابی و ارزیابان مورد استفاده در اجرای ابزارها بایستی دارای تخصص و تجربه عملی کافی در شغل مورد ارزیابی باشند.

۳-۱۳) به منظور رعایت عدالت میان ارزیابی شوندگان و حفظ اعتبار آزمون، موسسات مجری موظف به بروزرسانی ابزارهای ارزیابی در هر دوره از برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای هستند.

۳-۱۴) موسسات مجری موظف به ارائه نتایج آزمون صلاحیت حرفه ای برای هر فرد در قالب کاربرگ مندرج در پیوست شماره (۳) و حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری آزمون هستند کارنامه ها از تایید سازمان قابل ارائه به پس دستگاه و کارکنان می‌باشند.

۴. شرایط اخذ مجوز موسسات مجری
۴-۱) سازمان اداری و استخدامی کشور مرجع تعیین صلاحیت موسسات برگزار کننده آزمون‌های صلاحیت حرفه ای کارکنان نظام اداری است. سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی در صورت برخورداری از شرایط زیر می توانند مجوز برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای را به صورت دو ساله از سازمان دریافت نمایند. مجوزهای برگزاری آزمون برای هر موسسه به صورت شغل محور صادر می شود.

جدول ۱- شرایط اخذ مجوز موسسات مجری آزمون صلاحیت حرفه ای

جدول 1
 

۴-۲) سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سایر موسسات مورد تایید سازمان موظف به برگزاری دوره آموزشی ویژه ارزیابان و مدیران موسسات مجری آزمونهای صلاحیت حرفه‌ای پس از تایید سرفصلهای محتوایی توسط سازمان هستند.

۵- رتبه‌بندی موسسات مجری
۵-۱) سازمان موظف است که به صورت دو سالانه و براساس شاخصهای جدول شماره (۲) نسبت به رتبه بندی موسسات مجری آزمونهای صلاحیت حرفه ای اقدام نموده و نتایج رتبه بندی را اطلاع رسانی نماید.

جدول شماره ۲- شاخص‌های رتبه‌بندی موسسات مجری آزمون صلاحیت حرفه‌ای

جدول 2

۵-۲) موسسات مجری که براساس امتیاز ،کل در محدوده رتبه (الف/ب) قرار می‌گیرند نبایستی در هیچ یک از شاخصهای رتبه بندی امتیازی کمتر از (ب/ج) را کسب نمایند در غیر اینصورت در یک رتبه پایین تر از امتیاز کسب شده قرار خواهند گرفت.

۵-۳) درخواست تمدید مجوز موسسات مجری صرفاً در صورت مشارکت در رتبه‌بندی و کسب یکی از رتبه های (الف) تا (ج) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۵-۴) مجوز موسساتی که امتیاز کمتر از ۲۵۰۰ را در رتبه بندی کسب نموده اند در مرحله اول تعلیق شده و در صورت عدم رفع نواقص و بهبود امتیاز تا رتبه ج در فرصت زمانی اعلام شده توسط سازمان مجوز موسسه مربوطه ابطال خواهد شد.

۵-۵) در جدول زیر تسهیلات برای هر یک از رتبه‌های ۳ گانه فوق ارائه شده است.

جدول 3

۶. وظایف سازمان

۶-۱) شورای توسعه مدیریت به صورت سالانه، تعرفه برگزاری آزمون‌های صلاحیت حرفه ای را تعیین و به موسسات مجری ابلاغ می‌نماید.

۶-۲) سازمان ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، سامانه جامع صلاحیت حرفه ای را ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) راه اندازی می‌نماید. معرفی افراد، تعیین موسسات مجری، ارائه نتایج آزمون و صدور گواهی صرفاً در بستر سامانه خواهد گرفت.

۶-۳) وظیفه پاسخگویی به شکایات بر عهده موسسه مجری بوده و سازمان موظف به نظارت بر عملکرد موسسات مجری است.

حسین عرب اسدی- معاون نوسازی اداری

پیوست شماره ۱: کاربرگ چارچوب طراحی آزمون صلاحیت حرفه‌ای

جدول 4


پیوست شماره ۲: ماتریس شرح وظیفه- ابزار در طراحی آزمون صلاحیت حرفه‌ای

جدول 5

پیوست شماره ۳: کارنامه فردی آزمون صلاحیت حرفه‌ای

جدول 6