عدم شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز

تاریخ انتشار: 1402/11/19

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: عدم اعلام تسعیر ارز در دفاتر رسمی فعالان اقتصادی، مشمول کتمان درآمدهای مؤدیان مالیاتی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که فعال اقتصادی در طول یک سال از محل فعالیت اقتصادی به دست آورده ولی در دفاتر قانونی خود آن را اظهار نکرده باشد.

این سازمان می‌افزاید از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت اقتصادی مؤدی محسوب نمی‌شود، لذا عدم اعلام تسعیر ارز، به منزله کتمان درآمدهای ارزی نیست. بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نمی‌شود.
 

عدم شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز
عدم شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز
درآمد
ارز