اشتباه مودی در انتخاب مرجع رسیدگی به اعتراضات مالیاتی

تاریخ انتشار: 1403/03/23

انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده در اعتراضات مانعی برای مودیان ایجاد نمی کند

معاونت درآمدهای مالیاتی در نامه شماره ۲۳۵/۱۶۴۶۱/د که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ منتشر شده در رابطه با مراجع رسیدگی کننده به اعتراضات مودیان چنین عنوان داشته که صرف انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات در سامانه ثبت اعتراضات توسط مودیان، مانعی برای بهره مندی از حقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی آنان نبوده و ماموران مالیاتی مکلفند نسبت به ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده مربوطه حسب مورد، برای ادامه فرآیند دادرسی مالیاتی اقدامات لازم را معمول نمایند.
 

اشتباه مودی در انتخاب مرجع رسیدگی به اعتراضات مالیاتی
مالیات
مودیان مالیاتی