رسیدگی به تراکنش های بانکی با فرآیندهای جدید

تاریخ انتشار: 1403/03/24

پیش نویس بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه شماره ۳۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ خبر از اجرایی شدن فرآیندهای جدید در رسیدگی و دادرسی به پرونده های تراکنش بانکی داد. بر همین اساس چنین مقرر شده تا به منظور اجرای هرچه مطلوب تر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی با بهره گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش های بانکی، طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی با استفاده از فرآیندهای جدید در سطح سازمان امور مالیاتی پیاده سازی و اجرایی گردد.
 

رسیدگی به تراکنش های بانکی فرآیندهای جدید