[…] کند نیاز به کد اقتصادی دارد تا بواسطه آن کد بتواند گزارش معاملات فصلی خود را برای سازمان مالیاتی ارسال […]