وبلاگ وظایف و تکالیف مؤدیان

وظایف و تکالیف مؤدیان

1396/03/27

وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده ۱۸ـ مؤدیان مکلفنـد بـــه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. ماده ۱۹ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیـات متعلق را در ستون مخصـوص درج و وصـول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.  تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جـرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود. ماده ۲۰ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره ۱ ـ ﮔمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف اسـت مالیـات موضـوع ایـن قـانون را قبـل از تـرخیص از واردکنندگان کالا وصول و در ﭘروانه های ﮔمرکی و یا فرمهای مربـوط حسـب مـورد درج نمایـد و اطلاعـات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صـورت ماهانـه بـه سـازمان امـور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورد. ﮔمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نماید. تبصره ۲ ـ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلـق بـه خدمات خریداری شـده از خارج از کشـور را محاسبه و ﭘرداخت نمایند. ماده ۲۱ ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند،اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی کـه توسـط سـازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقـرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قـانون ﭘرداخـت کـرده انـد و قابـل کسر میباشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصـادی و دارایی (خزانـه داری کـل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند. تبصره ۱ ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کم تر از مدت یک دوره مالیاتی باشـد، تکلیـف مقـرر در ایـن ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد. تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است. تبصره ۳ ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی کـه نـوع فعالیـت آنهـا ایجـاد دفتـر، فروشگاه یا شعبه در یک یا ﭼند محل دیگر را اقتضا نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد. تبصره ۴ ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود. ماده ۲۲ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجـام نـدادن تکـالیف مقـرر در ایـن قـانون و یـا در صـورت تخلـف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود: ۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و ﭘنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یـا شناسایی حسب مورد ۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق ۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق ٤- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و ﭘنج درصد (۲۵%) مالیـات متعلق ٥- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل ﭘنجـاه درصـد (۵۰%) مالیـات متعلق ٦- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و ﭘنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق ماده ۲۳ ـ تأخیر در ﭘرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه های به میـزان دو درصد (۲%)در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

وظایف و تکالیف مؤدیان
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و