ورشکستگی

ورشکستگی

ورشکستگی یک اصطلاح قانونی است برای زمانی که فرد یا کسب و کار نمیتواند بدهی های برجسته خود را بازپرداخت کند. روند ورشکستگی با دعوی ثبت شده توسط بدهکار، که رایج ترین آن است، یا از طرف طلبکاران، که کمتر رایج است، آغاز می شود. تمام دارایی های بدهکار اندازه گیری و ارزیابی می شود و ممکن است از دارایی ها برای بازپرداخت بخشی از بدهی های برجسته استفاده شود.

ورشکستگی یک وضعیت مالی است که در آن کسی قادر به پرداخت صورتحساب خود نیست. این امر می تواند منجر به اقدامات ورشکستگی شود که در آن اقدامات قانونی علیه نهادهای ورشکسته صورت پذیرفته و دارایی ها ممکن است برای پرداخت بدهی های نقدی مورد نقد قرار گیرد. فاکتورهای متعددی وجود دارد که می تواند به یک شخص یا شرکت ورشکسته کمک کند.

ورشکستگی

ورشکستگی یک فرد یا کسب و کار را فرصتی برای شروع تازه با دادن بدهی که به سادگی نمی تواند پرداخت شود، ارائه می دهد؛ در حالیکه طلبکاران را فرصتی برای به دست آوردن مقداری بازپرداخت بر اساس دارایی های شخصی یا کسب و کار موجود برای انحلال ارائه می دهد. پس از اتمام موفقیت آمیز رسیدگی به ورشکستگی، بدهکار از تعهدات بدهی که قبل از ثبت ورشکستگی رفع شده، رها شده است.

ورشکستگی می تواند در بعضی موارد بدهی های خود را کاهش دهد یا از بین ببرد، خانه خود را ذخیره کرده و جمع کل دارنده آن را خنثی نگه دارد، اما عواقب جدی از جمله آسیب های بلندمدت به اعتبار شما را نیز دارد. این، به نوبه خود، می تواند توانایی شما در وام گرفتن در آینده را کاهش دهد، نرخ هایی را که برای بیمه پرداخت می کنید افزایش دهد و حتی برای گرفتن کار دشوار است.

مبانی ورشکستگی

همه موارد ورشکستگی اداره می شوند. هر تصمیمی در مورد پرونده های ورشکستگی توسط یک قاضی ورشکستگی، رسیدگی می شود. اما گاهی اوقات اداره امور مربوط به ورشکستگی توسط یک وکیل، یک افسر وزارت دادگستری، به نمایندگی از اموال بدهکار در پرونده رسیدگی می شود. معمولا بین بدهکار و قاضی ارتباط بسیار کمی وجود دارد، مگر اینکه برخی از متهمان در مورد پرونده یک متهم وجود داشته باشد.

ورشکستگی

انواع ورشکستگی:

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی است که در آن تحت عوامل خارجی و حوادث غیر متقربه وتاجر منجر به تقلب نشده باشد، طی آن ورشکستگی عادی اتفاق افتاده است به همین جهت تاجر ورشکسته مشمول مسئولیت کیفری نمی شود.

ورشکستگی به تقلب

ورشکستی به تقلب به معنای این است که تاجر به معنای واقعی دچار ورشکستگی نشده است ولیکن خود را ناتوان از پرداخت بدهی نشان می دهد.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی در اثر اشتباهات محاسباتی و یا عملکردی تاجر که بواسطه قاضی و با در نظر گرفتن فاکتورهای ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر اعلام می شود.

Bankruptcy is a legal term for when a person or business cannot repay their outstanding debts. The bankruptcy process begins with a petition filed by the debtor, which is most common, or on behalf of creditors, which is less common. All of the debtor's assets are measured and evaluated, and the assets may be used to repay a portion of outstanding debt.

Bankruptcy offers an individual or business a chance to start fresh by forgiving debts that simply cannot be paid, while offering creditors a chance to obtain some measure of repayment based on the individual's or business's assets available for liquidation. In theory, the ability to file for bankruptcy can benefit an overall economy by giving persons and businesses a second chance to gain access to consumer credit and by providing creditors with a measure of debt repayment.