[…] برای تعیین بودجه و سرمایه شخصی و مدیریت امور مالی نرم افزار حسابداری شخصی قیاس را می توان نام برد که نرم افزار حسابداری رایگان نیز می […]