وبلاگ نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی

نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی

1396/04/24

نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی

ماده۱۲۳ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصـره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان بـه نسـبت جمعیـت بـین شـهرداریها و دهیاریهـای همان شهرستان توزیع می‌گردد.  در صورتی که آلودگی واحدهای بزرﮒ تولیدی (ﭘنجاه نفر و بیشتر) بـه بـیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاسـتهای اعلامیمعاونـت بـه نسـبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیسـت و مدیرکل امـور مالیـاتی اسـتان بـین شهرستانهای متأثر توزیـع مـیشود. در صورتی کـه شهرسـتانهای متـأثر از آلـودگی در دو یـا ﭼنـد اسـتان واقـع شـده باشـند، اعضـاء کمیتـه توزیع کننده عوارض آلـودگی واحـدهای بـزرﮒ (ﭘنجـاه نفـر و بیشـتر) متشـکل از نماینـده معاونـت، معـاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و نماینـده اداره کـل مالیـاتی براسـاس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ارزش افزوده
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات