وبلاگ نحوه ثبت اسناد انتظامی

نحوه ثبت اسناد انتظامی

1401/02/18

نحوه ثبت اسناد انتظامی

به منظور ثبت اسناد انتظامی معمولا در سرفصل گروه حساب انتظامی، دو کل حساب را میتوان در نرم افزار مالی و حسابداری بصورت زیر تعریف کرد:

9 - حساب های انتظامی

          901 - کل حساب های انتظامی

          902 - کل طرف حساب انتظامی

 

معین زیر مجموعه آنها نیز بصورت زیر تعریف می شوند

9 - حساب های انتظامی

          901 - کل حساب های انتظامی

                          901001 - اسناد انتظامی دیگران نزد ما

          902 - کل طرف حساب انتظامی

                          902001 - اسناد انتظامی ما نزد دیگران

 

ثبت دریافت چک یا سند تضمینی دیگران نزد ما

حال ثبت اسناد انتظامی برای زمانی که یک شرکت سند یا چک تضمینی از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت می کند بصورت زیر می باشد:

بدهکار بستانکار
کل حساب انتظامی > معین اسناد انتظامی دیگران نزد ما > بدون تفصیل                                                      XX  
  کل طرف حساب انتظامی> معین طرف حساب انتظامی > تفصیل شخص حقیقی یا حقوقی                           XX

 

ثبت پرداخت چک یا سند تضمینی ما نزد دیگران

ثبت اسناد انتظامی برای زمانی که یک شرکت سند یا چک تضمینی به شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می کند بصورت زیر می باشد:

 

بدهکار بستانکار
کل طرف حساب انتظامی> معین طرف حساب انتظامی > تفصیل شخص حقیقی یا حقوقی                           XX  
  کل حساب انتظامی > معین اسناد انتظامی ما نزد دیگران > بدون تفصیل                                                      XX

 

ثبت عودت چک یا سند تضمینی دیگران نزد ما

ثبت اسناد انتظامی برای زمانی که یک شرکت سند یا چک تضمینی از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت

کرده را عودت داده است بصورت زیر می باشد:

بدهکار بستانکار
کل طرف حساب انتظامی> معین طرف حساب انتظامی > تفصیل شخص حقیقی یا حقوقی                           XX  
  کل حساب انتظامی > معین اسناد انتظامی دیگران نزد ما > بدون تفصیل                                                      XX

 

ثبت عودت چک یا سند تضمینی ما نزد دیگران

ثبت اسناد انتظامی برای زمانی که یک شرکت سند یا چک تضمینی به شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت کرده است را بازپس میگیرد بصورت زیر می باشد:

بدهکار بستانکار
کل حساب انتظامی > معین اسناد انتظامی ما نزد دیگران > بدون تفصیل                                                      XX  
  کل طرف حساب انتظامی> معین طرف حساب انتظامی > تفصیل شخص حقیقی یا حقوقی                           XX
ثبت اسناد
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و