مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار: 1396/04/18

مواد 244 الی 251 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده۲۴۴ - مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

هر هیات حل اخـتلاف مالیـاتی از سـه نفـر بـه شرح زیر تشکیل خواهد شد:

 ۱. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲. یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شـرایطی در شهرسـتانها یـا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشـور، رئـیس قـوه قضـائیه یـک نفـر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.

۳. یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعـه حسـابداران رسـمی یـا مجـامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که بـرﮒ تشـخیص مالیـات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برﮒ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخـاب خـود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجـه بـه نـوع فعالیـت مـؤدی یـا موضـوع مالیـات مـورد رسـیدگی از بـین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات هـای مزبـور بـا اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید ﮔردد.

تبصره ۲- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیـات‌هـا بـه عهـده سـازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حق الزحمه اعضاء هیات‌های حـل اخـتلاف بـر اسـاس آیـین نامـه ای کـه بنـا بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتبـاری کـه به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضـو هیـات از بـین کارمنـدان سـازمان مـذکور کـه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصـیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶- وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر ﭘرونـده، جهـت حضـور مـؤدی یـا نماینـده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ ﮔردد. فاصـله تـاریخ ابـلاغ و روز تشـکیل جلسـه هیات نباید کم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدی و موافقت واحد مربوط تبصره -عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسـیدگی هیـات و صدور رای نخواهد بود. ­

ماده ۲۴۷ - آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء اسـت. مگر اینکـه ظـرف مـدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قـانون و تبصـره هـای آن بـه مـؤدی، از طـرف مـأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت ﭘرونده جهت رسیدگی بـه هیـأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اخـتلاف مالیـاتی تجدیـد نظـر قطعـی و لازم الاجراء می باشد. تبصره۱- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خـود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره۲- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یـا رأی داده باشند.

تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتـراض تجدیـد نظـر خـواهی قرار ﮔرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شـکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیـاتی از آراء هیأت هـای حـل اخـتلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یکبار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید. تبصره۶- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می ﮔیرد که مؤدی مکلف به ﭘرداخت آن خواهد بود. ماده ۲۴۸-رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده ۲۴۹- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰- در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برﮒ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشـت بـرﮒ تشـخیص مالیـات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسـبت بـه تعقیـب متخلـف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم کـه در مرجـع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مـؤدی شـکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند ﭘرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا میباشد حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

قوانین مالیاتی