وبلاگ مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم

مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم

1396/04/13

مواد 210 تا 219 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۱۰- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برﮒ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برﮒ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱- در برﮒ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

 تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسـلیمی بـه عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برﮒ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا ﭘرداخت نکند یا ترتیب ﭘرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ - توقیف اموال زیر ممنوع است: ۱- دو سوم حقوق و دستمزد حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه

۲-لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افـراد تحـت تکفـل او لازم اسـت و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی

۳-ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سکونت به قدر متعارف تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر ایـن کـه مـؤدی امـوال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. تبصره ۲- هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عاد تـا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شـود مگر آن کـه خـلاف ترتیـب فـوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده۲۱۳ - ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مـؤدی مـیتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسـمی دادگسـتری تقاضـا کنـد که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده۲۱۴- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیـف اعـم از منقـول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقـول در صـورتی که ﭘس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسـئول اجرائیـات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کـرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده۲۱۵- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتیکه پس از دو نوبـت آگهی (کـه نوبـت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانـد مطـابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملـک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید. تبصره ۱- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نـام سـازمان امـور مالیـاتی کشـور و یـا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید. تبصره ۲- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اﮔر آمادگی جهـت فـروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاصـی اعـم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حـل اخـتلاف مالیـاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است. تبصره ۲- در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیـات قـانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضـوع عایـدات دولـت و بهـای مـال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجـع خـاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده۲۱۷ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیـات و جرایم موضوع این قانون وصول میﮔردد ( باستثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصـوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنـان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارنـد خـرج نمایـد. وجـوه ﭘرداختـی بـه استناد این ماده به عنوان ﭘاداش وصولی از شمول مالیـات و کلیـه مقـررات مغـایر مسـتثنی اسـت. وزارت امـور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه ﮔزارشی از میزان وصول مالیات و توزیـع مالیـات وصـولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امـور اقتصـادی و دارائـی مجلـس شـورای اسـلامی تقـدیم نماید.

ماده۲۱۸ – آئین نامه مربوط بـه قسـمت وصـول مالیـات توسـط وزارتخانـه هـای امـور اقتصـادی و دارائـی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده۲۱۹ –شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سـازمان امـور مالیـاتی کشور محول میشود که به موجـب بنـد (الـف) مـاده (۵۹) قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران ایجـاد ﮔردیـده اسـت. نحـوه انجـام دادن تکـالیف و اسـتفاده از اختیـارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکـام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه ﭘس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آیـین نامـه موضـوع ایـن مـاده، از روشهـا، ترتیبـات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

مالیاتهای مستقیم
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس