مواد ارجاعی قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1396/04/11

مواد ارجاعی قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قـادر بـه پرداخـت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیـات قطعـی بـدهی مربـوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ب ) ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنـی بـر خـارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر ﮔرفتن سوابق مالیاتی و خـوش حسـابی مـؤدی بـه تشـخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.

ج) ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خـروج بـدهکاران مالیـاتی کـه میـزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10.000.000) ریال بیشتر است از کشور جلـوگیری نمایـد. حکـم ایـن مـاده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصـال آن مـی‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیـربط بـا اعـلام وزارت یـا سـازمان مزبـور مکلف به اجرای این ماده میباشند. نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذکور از طریـق مراجـع قضایی اقدام نماید.

د) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم ـ (مواد 203 تا 209) ماده ۲۰۳- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ ﮔردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ ﮔردد مشروط بر این که بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از ﮔرفتن برﮒها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از ﮔرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب میشود.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت میدهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه،"عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد" را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور ﭘست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود.

ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد

ب -نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون ماده ۲۰۵- اﮔر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶- اﮔر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مـدیر یـا اشـخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیـز مجری است.

ماده ۲۰۷- در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در ﭘرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸- در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشـد اوراق مالیـاتی یـک نوبـت در روزنامـه کثیرالانتشـار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل بـه حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکـم ابـلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیـف قانونی مؤدی درج شده باشد. تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشـخص نباشـد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقـرر گردیـده اسـت در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

مالیاتهای مستقیم
قانون مالیاتهای مستقیم