وبلاگ مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

1398/02/10

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمانها به حساب می آید ،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد .احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد .مدیریت سرمایه در گردش با داراییها وبدهی های جاری سروکار دار د.داراییهای جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارائی های آن را تشکیل می دهد .سطوح بیش از حد دارائی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود .با وجود این، شرکتهایی که دارائیهای جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.

مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی وکنترل دارائی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در براورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارائی ها را از طرف دیگر برطرف نماید.

بسیاری ازتحقیقات این موضوع را تاکید می کنند که مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روزمره می نمایند و یکی از مهمترین آنها مربوط به تصمیمات سرمایه درگردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارائی های جاری سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارائی ها تبدیل می شوند. به طور کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش،فراوان،مکرر و زمان بر است

یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است .مسئله این است که به دست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی می تواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید.بنابراین باید یک تعادل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نبای د به بهای هدف دیگر به دست آید زیرا هر دوی آنها اهمیت خود را دارند اگر یک شرکت به سودآوری توجه نداشته باشد،نمی تواند به مدت زیادی دوام یابد واز طرف دیگر اگر نگران نقدینگی نباشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عدم پرداخت به موقع بدهی ها مواجه گردد .با توجه به دلایل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه خاص قرار گیرد و در نهایت سود آوری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید . موجودی فراوان وسیاست اعتباری سخاوتم ندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد .موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد،می تواند باعث افزایش فروش گردد جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد ومی تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکتها باشد .از طرف دیگر،اگر عرضه کننده به منظ ور پرداخت پیش از موعد،تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته ،است.هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است.چرخه ی نقدی طولانی ممکن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد.با این وجود،اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتر یا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممکن است با افزایش چرخه ی نقدی کاهش یابد.

موضوع مدیریت سرمایه در گردش طی سالهای 1995 تا 2008 در کشورهای آمریکا، بلژیک، هند، پاکستان و ترکیه مورد مطالعه فراوان قرار گرفته است. نتایج کلی و عمومی این تحقیقات در بورسها ، نشاندهنده این مطلب است که بین مولفه های مختلف سرمایه در گردش و سودآوری رابطه ای معنادار وقابل تامل وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخشهائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند بطوری که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش ونقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی بدست آیدتا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می کند.

1_ در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند واین موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود

2_  تجربه نشان داده شده است که اغلب شرکتهائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتا سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می باشد.

ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش نیازهای مالی کوتاه مدت موسسه تجاری را برآورده می کند. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند.وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود در طول عملیات تجاری تغییر میکند.نیاز برای حفظ سرمایه در گردش کافی می تواند به سختی مورد سوال قرار گیرد.همانطوری که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است

سرمایه در گردش در یک شرکت،مجموعه مبالغی است که در دارائی های جاری سرمایه گذاری می شود.اگر بدهی های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید. بسیاری از دارئیهای جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند در عین حال برخی از شرکتها بخشی از دارائیهای جاری خود را از محل بدهیهای بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین می کنند. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد.برای سطح معینی از بدهی های جاری،هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود قراردادهای وامهای بلندمدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش می باشد.مقصود از در نظر گرفتن این موارد،تامین حاشیه ایمنی مناسبی برای وام دهندگان است زیرا فرض براین است که دارائی های جاری در مقایسه با سایر دارائی های واحد انتفاعی نقدینگی بشتری را تامین می کنند. اگر سرمایه در گردش ضعیف شود شرکت به سختی می تواند شکوفا مانده و به فعالیت خود ادامه دهد.نبود سرمایه در گردش کافی به عنوان یک علت اصلی ورشکستگی واحدهای تجاری کوچک در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قلداد می شود

موفقیت یک واحد تجاری بستگی به توانایی اش در جهت در یافت وجه نقد بیشتر از پرداخت آن می باشد،مشکلات گردش وجه نقد تعداد زیادی از واحدهای تجاری کوچک را بر اثر مدیریت مالی ضعیف و بویژه کمبود برنامه ریزی نیازهای وجه نقد دچار مشکل کرده است

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمانها به حساب می آید ،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهد .احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد .مدیریت سرمایه در گردش با داراییها وبدهی های جاری سروکار دار د.داراییهای جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارائی های آن را تشکیل می دهد .سطوح بیش از حد دارائی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود .با وجود این، شرکتهایی که دارائیهای جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.

مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی وکنترل دارائی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در براورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارائی ها را از طرف دیگر برطرف نماید.

بسیاری ازتحقیقات این موضوع را تاکید می کنند که مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روزمره می نمایند و یکی از مهمترین آنها مربوط به تصمیمات سرمایه درگردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارائی های جاری سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارائی ها تبدیل می شوند. به طور کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش،فراوان،مکرر و زمان بر است

یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است .مسئله این است که به دست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی می تواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید.بنابراین باید یک تعادل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نبای د به بهای هدف دیگر به دست آید زیرا هر دوی آنها اهمیت خود را دارند اگر یک شرکت به سودآوری توجه نداشته باشد،نمی تواند به مدت زیادی دوام یابد واز طرف دیگر اگر نگران نقدینگی نباشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عدم پرداخت به موقع بدهی ها مواجه گردد .با توجه به دلایل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه خاص قرار گیرد و در نهایت سود آوری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد

شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید . موجودی فراوان وسیاست اعتباری سخاوتم ندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد .موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد،می تواند باعث افزایش فروش گردد جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد ومی تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکتها باشد .از طرف دیگر،اگر عرضه کننده به منظ ور پرداخت پیش از موعد،تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته ،است.هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است.چرخه ی نقدی طولانی ممکن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد.با این وجود،اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتر یا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممکن است با افزایش چرخه ی نقدی کاهش یابد.

موضوع مدیریت سرمایه در گردش طی سالهای 1995 تا 2008 در کشورهای آمریکا، بلژیک، هند، پاکستان و ترکیه مورد مطالعه فراوان قرار گرفته است. نتایج کلی و عمومی این تحقیقات در بورسها ، نشاندهنده این مطلب است که بین مولفه های مختلف سرمایه در گردش و سودآوری رابطه ای معنادار وقابل تامل وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخشهائی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند بطوری که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش ونقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.

ضرورت دارد با انجام پژوهش حاضر شواهدی بدست آیدتا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته می کند.

1_ در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارائی های دیگر تبدیل کنند واین موضوع باعث می شود که شرکتها در سررسید بدهیها در مانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود

2_  تجربه نشان داده شده است که اغلب شرکتهائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتا سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می باشد.

ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش نیازهای مالی کوتاه مدت موسسه تجاری را برآورده می کند. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند.وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود در طول عملیات تجاری تغییر میکند.نیاز برای حفظ سرمایه در گردش کافی می تواند به سختی مورد سوال قرار گیرد.همانطوری که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است

سرمایه در گردش در یک شرکت،مجموعه مبالغی است که در دارائی های جاری سرمایه گذاری می شود.اگر بدهی های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید. بسیاری از دارئیهای جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند در عین حال برخی از شرکتها بخشی از دارائیهای جاری خود را از محل بدهیهای بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین می کنند. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد.برای سطح معینی از بدهی های جاری،هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود قراردادهای وامهای بلندمدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش می باشد.مقصود از در نظر گرفتن این موارد،تامین حاشیه ایمنی مناسبی برای وام دهندگان است زیرا فرض براین است که دارائی های جاری در مقایسه با سایر دارائی های واحد انتفاعی نقدینگی بشتری را تامین می کنند. اگر سرمایه در گردش ضعیف شود شرکت به سختی می تواند شکوفا مانده و به فعالیت خود ادامه دهد.نبود سرمایه در گردش کافی به عنوان یک علت اصلی ورشکستگی واحدهای تجاری کوچک در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قلداد می شود

موفقیت یک واحد تجاری بستگی به توانایی اش در جهت در یافت وجه نقد بیشتر از پرداخت آن می باشد،مشکلات گردش وجه نقد تعداد زیادی از واحدهای تجاری کوچک را بر اثر مدیریت مالی ضعیف و بویژه کمبود برنامه ریزی نیازهای وجه نقد دچار مشکل کرده است

Circulating capital management is considered to be one of the major areas in corporate finance management and management, since it directly affects companies' liquidity and profitability. The possibility of a bankruptcy for companies that are exposed to inappropriate management of capital even in spite of There is a positive profit. The management of circulating capital deals with current assets and assets. The current assets of a company form a significant part of its total assets. Excessive levels of current assets can lead to capital returns However, companies with low current assets in Rhône Normal operation will be shortages and problems.

مدیریت سرمایه
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس
بسته نرم افزار جامع قیاس

بسته نرم افزار جامع قیاس

زمانی که شما یک شرکت بازرگانی را راه اندازی نموده تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت و گسترش آن قرار می
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.