وبلاگ متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

1396/04/21

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع میشود.

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.  اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب شورای اسلامی شهر انتخاب نماینده شورا از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سراسر شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشـور تعیـین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قـانونی شـهر عـوارض خـاص سـالانه بـه مأخذ ﭘنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.

شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصـرف نوسـازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قـانون در حکـم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

قانون مالیات بر ارزش افزوده
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

نرم افزار حسابداری و فایلینگ املاک قیاس

این سامانه جهت استفاده مشاورین املاک طراحی و تهیه شده است. در این سامانه از یک طرف امکان ثبت مشخصات
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.