تعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده

اهمیت بحث های مالیاتی در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی غیرقابل انکار است و به مودیان مالیاتی کمک مینماید تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداختهای نادرست مالیات جلوگیری نموده و نسبت به پرداخت درست مالیات اقدامات به موقع و سریع انجام پذیرد.گروه نرم افزاری قیاس علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی توسط واحد آموزش خود در نظر دارد به صورت کامل به آموزش مفاهیم و قوانین مالیات بر ارزش افزوده بپردازد تا این مطالب در اختیار مودیان مالیاتی قرار بگیرد.


قابل ذکر می‌باشد منظور از کلمه قانون در این آموزش ها قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

فصل اول كليات و تعاريف:

ماده ۱ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

ماده ۲ ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.

ماده ۳ ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.

ماده ۴ ـ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.

تبصره ـ كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت ﮔردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا بـه خـود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مـابه ازاء ميباشد.

ماده ۶ ـ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از منـاطق آزاد تجـاري، صـنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو ﮔمركي كشور ميباشد.

ماده ۷ ـ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري، صـنعتي و مناطق ویژه اقتصادي ميباشد.

ماده ۸ ـ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـينماينـد، بـه عنـوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۹ ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداﮔانه مشمول ماليات ميباشد.

ماده ۱۰ـ هر سال شمسي به ﭼهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسـيم مـيشـود. در صـورتي كـه شـروع يـا خاتمـه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يـك دوره ماليـاتي تلقـي ميشود.

وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با ﭘيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره ماليـاتي را بـراي هـر ﮔروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.

ماده ۱۱ ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:

الف ـ در مورد عرضه كالا:

۱-تاريخ صورتحساب،تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛

۲-در موارد مذكور در تبصره ماده (۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تـاريخ شـروع اسـتفاده، هـركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛

۳-در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

۱- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛

۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون،تاريخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تـاريخ تـرخيص كـالا از ﮔمـرك و درخصوص خدمت، تاريخ ﭘرداخت ما به ازاء.

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :