تعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1402/12/01

ارزش افزوده چیست؟

 

ارزش افزوده یا اصطلاحاً "Value Added" به معنای مقدار ارزشی است که یک شرکت یا فرآیند به محصول یا خدمات اضافه می‌کند. به عبارت دیگر، این مفهوم نشان دهنده تفاوت بین ارزش کالا یا خدماتی که یک شرکت ایجاد می‌کند و هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های مورد نیاز برای تولید آن است. در تجارت، ارزش افزوده به عنوان معیاری برای سنجش کارایی و کارایی یک شرکت یا یک بخش خاص از یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، افزودن ارزش به یک محصول یا خدمات معمولاً منجر به افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری می‌شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده ( به انگلیسی: Value Added Tax و VAT) یک نوع مالیات است که بر اساس ارزش افزوده که در هر مرحله از زنجیره تولید یا عرضه کالا یا خدمات به آن افزوده شده است، اعمال می‌شود. با این وجود، در هر مرحله از زنجیره، مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان مالیات بر مصرف نیز شناخته می‌شود، تنها بر روی مقدار ارزش افزوده جدید (یعنی ارزش افزوده موجود در هر مرحله) محاسبه می‌شود و مقدار مالیاتی که در مراحل قبلی اعمال شده است، معاف است.

مالیات بر ارزش افزوده اغلب توسط دولت‌ها به عنوان یک منبع عمده درآمد مالیاتی استفاده می‌شود و به عنوان یک مکانیزم منصفانه برای جمع‌آوری مالیات در نظر گرفته می‌شود، زیرا به ازای مصرف کالا و خدمات مالیات اعمال می‌شود. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده به طور غیر مستقیم از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، معمولاً در قیمت نهایی محصول یا خدمات درج می‌شود و سپس توسط فروشندگان به دولت پرداخت می‌شود.
 

نرم‌افزار حسابداری تولیدی قیاس
نرم‌افزار حسابداری تولیدی قیاس

فصل اول کلیات و تعاریف مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.

ماده ۲ ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

ماده ۳ ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده ۴ ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت ﮔردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خـود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـابه ازاء میباشد.

ماده ۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از منـاطق آزاد تجـاری، صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو ﮔمرکی کشور میباشد. ماده ۷ ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری، صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده ۸ ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـینماینـد، بـه عنـوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹ ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداﮔانه مشمول مالیات میباشد.

ماده ۱۰ـ هر سال شمسی به ﭼهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسـیم مـیشـود. در صـورتی کـه شـروع یـا خاتمـه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یـک دوره مالیـاتی تلقـی میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با ﭘیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیـاتی را بـرای هـر ﮔروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱ ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف ـ در مورد عرضه کالا: ۱-تاریخ صورتحساب،تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ ۲-در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تـاریخ شـروع اسـتفاده، هـرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ ۳-در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه. ب ـ در مورد ارائه خدمات: ۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛

۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون،تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تـاریخ تـرخیص کـالا از ﮔمـرک و درخصوص خدمت، تاریخ ﭘرداخت ما به ازاء. تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

نرم‌افزار حسابداری قیاس
نرم‌افزار حسابداری قیاس
 

کلام آخر

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات است که بر اساس ارزش افزوده در هر مرحله از زنجیره تولید یا عرضه کالا یا خدمات به آن اعمال می‌شود. این مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد مالیاتی برای دولت‌ها عمل می‌کند و اغلب به عنوان یک مکانیزم منصفانه برای جمع‌آوری مالیات در نظر گرفته می‌شود، زیرا بر اساس مصرف کالا و خدمات اعمال می‌شود.
این مالیات توسط فروشندگان به دولت پرداخت می‌شود و به طور غیر مستقیم از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، که به قیمت نهایی محصول یا خدمات افزوده می‌شود. در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مکانیزم مهم برای جمع‌آوری درآمد دولت و تنظیم مصرف کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گروه نرم‌افزار حسابداری قیاس سعی بر این داشته است تا فراهم کردن تمام نیازهای شما به کسب و کارتان رونق بدهد. برای خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در قیاس تماس بگیرید.

 

مالیات بر ارزش افزوده