وبلاگ تعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده

تعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده

1396/03/23

اتعاریف اولیه قوانین مالیات بر ارزش افزوده

همیت بحث های مالیاتی در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی غیرقابل انکار است و به مودیان مالیاتی کمک مینماید تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداختهای نادرست مالیات جلوگیری نموده و نسبت به پرداخت درست مالیات اقدامات به موقع و سریع انجام پذیرد.گروه نرم افزاری قیاس علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی توسط واحد آموزش خود در نظر دارد به صورت کامل به آموزش مفاهیم و قوانین مالیات بر ارزش افزوده بپردازد تا این مطالب در اختیار مودیان مالیاتی قرار بگیرد.

قابل ذکر می‌باشد منظور از کلمه قانون در این آموزش ها قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

فصل اول کلیات و تعاریف:

ماده ۱ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.

ماده ۲ ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

ماده ۳ ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده ۴ ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت ﮔردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خـود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـابه ازاء میباشد.

ماده ۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از منـاطق آزاد تجـاری، صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو ﮔمرکی کشور میباشد. ماده ۷ ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری، صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده ۸ ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مـینماینـد، بـه عنـوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹ ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداﮔانه مشمول مالیات میباشد.

ماده ۱۰ـ هر سال شمسی به ﭼهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسـیم مـیشـود. در صـورتی کـه شـروع یـا خاتمـه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یـک دوره مالیـاتی تلقـی میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با ﭘیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیـاتی را بـرای هـر ﮔروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱ ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف ـ در مورد عرضه کالا: ۱-تاریخ صورتحساب،تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ ۲-در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تـاریخ شـروع اسـتفاده، هـرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛ ۳-در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه. ب ـ در مورد ارائه خدمات: ۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛

۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون،تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تـاریخ تـرخیص کـالا از ﮔمـرک و درخصوص خدمت، تاریخ ﭘرداخت ما به ازاء. تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

مالیات بر ارزش افزوده
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب قیاس

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می
بسته نرم افزار تولیدی قیاس

بسته نرم افزار تولیدی قیاس

در یک مجموعه تولیدی مهم‌ترین موضوع مطرح شده محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس