ضیافت افطاری خانواده شرکت راهکار نوین سیاق

تاریخ انتشار: 1396/03/28

خداوند را شاکریم بار دیگر این توفیق را نصیب ما کرد تا بتوانیم در ضیافتی در ماه میهمانی  خداوند گردهم آییم.
 رمضان 96 نیز این فرصت برقرار شد تا خانواده شرکت راهکار نوین سیاق بزرگتر و موفق تر از قبل در ضیافت افطار در کنار یکدیگر باشند و عهدی دوباره برای پیمودن راه های بزرگتر باهم ببندند.

شرکت راهکار نوین سیاق

شرکت راهکار نوین سیاق