دانش بنیان

شرکت راهکار نوین سیاق صاحب برند سیاق و قیاس دانش بنیان شد

شرکت راهکار نوین سیاق صاحب برند سیاق و قیاس از طرف کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان موفق به اخذ تاییدیه شرکت های دانش بنیان شد.
برای اعتبارسنجی و صحت این تاییدیه می توانید از سایت https://pub.daneshbonyan.ir/ پیگیری کنید.