گزارشات خرید و فروش فصلی (TTMS)

تاریخ انتشار: 1395/11/18

همانطور که مطلع هستید بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلف می باشند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل درقالب یک فایل تولید شده برروی CD به اداره امور مالیاتی مربوطه و یا به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی تحویل نمایند.


در همین راستا گروه نرم افزاری قیاس جهت رفاه مشتریان و کاربران محصولات قیاس+ اقدام به تولید این سیستم به صورت قابلیتی جدید در محصولات خود نموده است، که ازین پس تمامی مشترکین این محصول می توانند بواسطه این قابلیت به سهولت جهت آماده سازی گزارشات خرید و فروش فصلی خود اقدام نمایند.

خبرنامه مرداد و شهریود 95

گزارشات خرید و فروش فصلی