حسابداری تعهدی

استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه تهران

پروژه حسابداری تعهدی دانشگاه تهران چنديست توسط واحد استقرار سياق در جريان استقرار است و كمتر از يك ماه از زمان شروع آن سپري شده است.
در اين مدت تيم استقرار توانسته است در بيش از 20 شعبه از شعبات اين دانشگاه حسابداری تعهدی را به شكل يكپارچه با سازمان مركزي پياده سازي نمايد.


هدف گيري پروژه پياده سازي نظام حسابداری تعهدی دانشگاه تهران به عنوان بزرگترين مجموعه دانشگاهي كشور به صورت يك پارچه با بيش از 80 شعبه، پرديس، دانشكده و… در سطح كل كشور و به شكل تحت وب است.
اين پروژه با حجم كاري بسيار بالا يكي از پروژه هاي ملي نظام حسابداری تعهدی در وزارت علوم مي‌باشد و سياق افتخار انتخاب عنوان قويترين مجموعه داراي تكنولوژي نرم افزاري را از طرف مشاوران دانشگاه تهران در اواخر سال 94 داشته است و در صورت عملياتي شدن پروژه گام بزرگي در جهت استقرار نظام حسابداری تعهدی دولت به ويژه در وزارت علوم برداشته خواهد شد.
سياق در اين پروژه افتخار همكاري و نظارت اساتيد بزرگي مانند دكتر ساسان مهراني مشاور وزير علوم و مولف كتاب نظام حسابداری تعهدی در وزارت علوم و دكتر مرادي مشاور رياست دانشگاه تهران و ده ها تن از اساتید ديگر را داشته و همكاري اساتيدي مانند دكتر برزوزاده مسئول آيين نامه هاي حسابداری تعهدی وزارت اقتصاد و… باعث شده است پروژه در دل سطح بالاي توان علمي استادان مطرح علم حسابداري در جريان باشد و به تبع اين سطح انتظار بالا سياق نيز به كمك ابزار سيستم ساز خود هر نياز منطقي را به سرعت پاسخ گو می‌باشد.
بسياري از خطاهاي آيين نامه هاي نظام تعهدي اعلام شده توسط وزارت اقتصاد در جريان عملياتي كردن اين پروژه پيدا شده و با هماهنگي وزارت اقتصاد رفع ميگردند كه در نسخه هاي جديد آيين نامه هاي نظام تعهدي اعمال خواهند شد.
لازم به ذكر است از طرف تمام پرسنل شركت راهكار نوين سياق براي تمام همكاران عزيز مستقر در اين پروژه آرزوي موفقيت‌هاي بزرگتر را داشته باشیم.

خبرنامه اردیبهشت 95