حسابداری مدیریتی

حسابداری مدیریتی

حسابداری مدیریتی یک شاخه حسابداری است، که بر درآمد و هزینه یک کسب و کار و همچنین استفاده از دارایی متمرکز است. کسی که در حسابداری مدیریتی مشغول به کار است، شمارش های غیر عادی و کاهش درآمد و هزینه ها را گزارش می کند و این واریانس را به مدیریت گزارش می دهد. هدف از این تجزیه و تحلیل، اقدام به بهبود عملکرد مالی یک کسب و کار است.

حسابداری مدیریتی فقط منجر به نتایج واریانس نمی شود، بلکه می تواند گزارش هایی را درباره هر جنبه ای از یک کسب و کار ارائه کند. نمونه هایی از انواع اطلاعاتی که ممکن است گزارش شوند عبارتند از:

 • مقدار پول نقد در دست
 • تجزیه و تحلیل بودجه سرمایه
 • درصد ضبط ثبت موجودی
 • رعایت مصارف وام
 • سفارش نزولی
 • درصد بدهی های عقب افتاده
 • سودآوری پروژه
 • تجزیه و تحلیل قیمت گذاری انتقال

حسابداری مدیریتی به گسترش سه حوزه: مدیریت راهبردی، مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد  می انجامد.

 • مدیریت راهبردی: موجب ارتقا نقش حسابدار میشود بعنوان فردی که شریک راهبردی سازمان است.
 • مدیریت ریسک: شیوه ی شناسایی و مشارکت در چارچوب ها، دستیابی به اهداف و مدیریت، گزارش گیری و اندازه گیری ریسک ها
 • مدیریت عملکرد: مدیریت عملکرد سازمان، تصمیم گیری کسب و کار و توسعه عملکرد

یک حسابدار مدیریتی بواسطه مهارت حرفه ای خود در تهیه و ارائه اطلاعات مالی روشی را بکار می گیرد که در اهداف مدیریت یاری رسان و همراستا با سیاست های شرکت باشد. به حسابدارن مدیریتی بعنوان ارزش آفرینان نگاه می شود

حسابداران مدیریتی را به عنوان آینده نگران سازمان در نظر می گیرند، بطور کلی تصمیمات حسابداران مدیریتی در آینده سازمان تاثیر گذار خواهد بود.

نوع اصلی حسابداری، حسابداری مالی است که برای گزارش های مالی به دیگران، مانند سرمایه گذاران و وام دهندگان، تمرکز دارد.

In management accounting or managerial accounting, managers use the provisions of accounting information in order to better inform themselves before they decide matters within their organizations, which aids their management and performance of control functions.

One simple definition of management accounting is the provision of financial and non-financial decision-making information to managers.

According to the Institute of Management Accountants (IMA): "Management accounting is a profession that involves partnering in management decision making, devising planning and performance management systems, and providing expertise in financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation of an organization's strategy".

Management accountants (also called managerial accountants) look at the events that happen in and around a business while considering the needs of the business. From this, data and estimates emerge. Cost accounting is the process of translating these estimates and data into knowledge that will ultimately be used to guide decision-making.

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), the largest management accounting institute with over 100,000 members describes "Management accounting as analysing information to advise business strategy and drive sustainable business success"