بخش شانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-4

بخش شانزدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری-4

1395/11/13


ثبت هزینه ها در حسابداری ،1390/11/11 استرداد مقداری از خرید 1390/11/09 که فروشنده 20 عدد از ضبط صوت را به بستانکار حساب فروشگاه رضوی منظور کرد. (جهان بدهکار شده است.)


سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور مرجوعی خرید1390/11/12 خرید 70 بسته 10000 ریالی ملزومات اداری (کاغذ و خودکار و مواد) برای فروشگاه بطور نسیه از شرکت تکنو ایران و تسویه حساب با الکتریکی شاهینسند حسابداری صادر شده بابت فاکتور خرید1390/11/15 فروش 75 عدد تلویزیون هر یک به مبلغ 287.500 ریال به آقای اشرفی و دریافت چک یکماهه که 300.000 ریال هزینه حمل آن از طرف فروشگاه پرداخت شد. (هزینه شرکت می باشد.)سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش 
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
ثبت هزینه ها
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
مقالات مرتبط