بخش دوازدهم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت سوم

تاریخ انتشار: 1395/11/06

ثبت هزینه ها در حسابداری:

1390/10/25 خرید مبلغ 9.000.000 ریال اثاثه اداری برای دفتر بطور نقد و پرداخت 100.000 ریال کرایه حمل و باربری به آقای بهمنش بابت خرید اثاث اداری سند حسابداری دستی باید ثبت شود.

ثبت پرداخت به آقای بهمنش را از زیر سیستم خزانه داری می‌توان ثبت کرد.

1390/12/30 خرید مبلغ 800.000 ریال ملزومات اداری جهت دفتر (نقد) و خرید چندین عدد لامپ مهتابی (400.000 ریال) همراه با قاب آن (2000.000 ریال) و نصب آن (400.000 ریال) مالیات تکلیفی دارد توسط الکتریکی شاهین بطور نسیه جهت فروشگاه (مالیات ارزش افزوده خدمات نیز فاکتور شده)

ثبت هزینه ها در حسابداری