برگزاری دوره ضمن خدمت تامین مدرس، آموزش نرم افزار حسابداری قیاس در دانشگاه شهید رجایی
برگزاری دوره ضمن خدمت تامین مدرس، آموزش نرم افزار حسابداری قیاس در دانشگاه شهید رجایی
1398/10/25


سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور توانمند سازی هنر آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای دوره ضمن خدمت " تامین مدرسی آموزش نرم افزار حسابداری قیاس"  برای کتب پایه دهم رشته حسابداری را از تاریخ  پانزدهم  تا هفدهم  دی ماه  1398 در دانشگاه شهید رجایی با حضور کارشناسان و هنرآموزان این رشته برگزار نمود. هدف از اجرای این  دوره  نحوه نام نویسی نرم افزار قیاس در سامانه رشد، تدریس پودمان های کتاب های تخصصی پایه دهم بر اساس نرم افزار، تهیه سوال از ساده به مشکل توسط هنر آموزان شرکت کننده،  حل سوالات عملکردی بر  اساس نرم افزار و... بود.

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری قیاس
دانشگاه شهید رجایی
رشته حسابداری
آموزش نرم افزار حسابداری قیاس
کتب پایه دهم رشته حسابداری
سامانه رشد
پایه دهم رشته حسابداری