بخش پنجم – تعاریف کالاها

فرم گروه کالا جهت تعریف گروه جدید کالا در نرم افزار و یا ویرایش و حذف گروه تعریف شده می‌باشد.(شما می توانید برای کالاها گروهبندی های متفاوت داشته باشید.)
جهت تعریف گروه کالا مراحل زیر را انجام دهید.

انتخاب فرم گروه کالا از زیر سیستم فروش:

از فرم باز شده فیلد جدید را انتخاب واطلاعات را وارد نمائید سپس دکمه تائید را بفشارید. جهت ویرایش و حذف گروه تعریف شده از فیلدهای ویرایش و حذف استفاده کنید.

فرم واحد کالا

این فرم جهت تعریف واحد سنجش کالا در دو نوع و زنی و مقداری کاربرد دارد.

انتخاب فرم واحد کالا از منوی فروش بازرگانی:

از فرم باز شده گزینه جدید را انتخاب  و نام واحد مورد نظر را وارد کنید،نوع واحد را نیز مشخص سپس تائید نمایید.