بخش هجدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه

بخش هجدهم- ثبت سند پرداخت در خزانه

1395/12/10
ثبت سند پرداخت در خزانه

برای پرداخت هزینه باربری می توان از خزانه داری فرم پرداخت قسمت ثبت هزینه این عملیات(ثبت سند پرداخت در خزانه) را انجام داد.

ثبت سند پرداخت در خزانه

1390/12/05 فروش 15 عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1.150.000 ریال به آقای کبیری

ثبت سند پرداخت در خزانه

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش آقای کبیری

ثبت سند پرداخت در خزانه

و 3 عدد یخچال ساید بای ساید هر یک به مبلغ 1.150.000 ریال به فروشگاه خانه کالا به صورت نسیه

ثبت سند پرداخت در خزانه

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش فروشگاه خانه کالا

ثبت سند پرداخت در خزانه
آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
سیستم حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
ثبت سند پرداخت در خزانه
مقالات مرتبط