بخش بیست و دوم- ثبت هزینه ها در حسابداری-7

بخش بیست و دوم- ثبت هزینه ها در حسابداری-7

1396/03/02


1390/12/23 فروش 275 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به فروشگاه خانه کالا و دریافت چک 2 ماهه از خریدار


ثبت هزینه
ثبت هزینه
سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش فروشگاه خانه کالا
ثبت هزینه
1390/12/24 از ضبط صوت های فروخته شده به خانه کالا 8 عدد (هر یک به مبلغ 230000 ریال ) برگشت شد بهای آن نقدا پرداخت گردید.(همان نسبت 3 مالیات برگشت شود.)
ثبت هزینه
سند حسابداری صادر شده بابت مرجوعی فروش
ثبت هزینه

Gallery
آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
ثبت هزینه ها
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
مقالات مرتبط