بخش بیستم - ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت هشتم

تاریخ انتشار: 1396/03/02

1390/12/23 فروش 275 عدد ضبط صوت هر یک به مبلغ 230.000 ریال به فروشگاه خانه کالا و دریافت چک 2 ماهه از خریدار

ثبت هزینه

ثبت هزینه

سند حسابداری صادر شده بابت فاکتور فروش فروشگاه خانه کالا

ثبت هزینه

1390/12/24 از ضبط صوت های فروخته شده به خانه کالا 8 عدد (هر یک به مبلغ 230000 ریال ) برگشت شد بهای آن نقدا پرداخت گردید.(همان نسبت 3 مالیات برگشت شود.)

ثبت هزینه

سند حسابداری صادر شده بابت مرجوعی فروش

ثبت هزینه

ثبت هزینه ها