بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم

بخش بیست و نهم- ثبت هزینه ها در حسابداری قسمت نهم

1396/05/10
Sanad-e-Hesabdari-21

1390/12/28 خرید مقداری مایحتاج ( آجیل، شیرینی و...) به مبلغ 4.000.000 ریال برای کارکنان (به عنوان کمک مخارج عیدی) و خرید معادل 1.400.000 ریال مرغ و گوشت به عنوان حق بن کالا به تنخواه دار

در 29 اسفند آقای رضوی معادل مبلغ 800.000 ریال به یکی از کارمندان فروشگاه ( آینده نگر ) و مبلغ 700.000 به یکی از کارمندان اداری ( کیانوش پارسا ) بابت حقوق معوقه اسفند ماه بدهکار است ولی مابقی پرداخت می‌شود ( از حساب بانک )

Sanad-e-Hesabdari-17

1390/12/29 آقای رضوی یکی از اثاثیه فروشگاه را برای مصرف شخصی به مبلغ 1.000.000 ریال از فروشگاه خارج نمود که به حساب بدهکاری ایشان منظور شد.

Sanad-e-Hesabdari-18

1390/12/29 اطلاع از تسویه حساب فروشگاه از شرکت رویا از صندوق و تسویه حساب تنخواه دار با صندوق فروشگاه و تحویل باقی مانده مبالغ

Sanad-e-Hesabdari-19

Sanad-e-Hesabdari-20

Sanad-e-Hesabdari-21

Sanad-e-Hesabdari-22
ثبت هزینه ها
مقالات مرتبط