بخش بیست و سوم- ثبت سند خرید کالا

بخش بیست و سوم- ثبت سند خرید کالا

1396/04/11
ثبت سند خرید کالا

1390/12/25 خرید 520 عدد جاروبرقی هر یک به مبلغ 100.000 ریال از فروشگاه محمدی طی چک یک ماهه فروشگاه


ثبت سند خرید کالا

ثبت سند خرید کالا

1390/12/25 خرید 600 عدد آبمیوه گیری هریک به مبلغ 88.297 ریال به شرکت هپکو که در این معامله قسمتی از واریزی قبلی (پیش دریافت) و 44.000.000 ریال نقدا و مابقی به حساب شرکت هپکو گذاشته شد.

ثبت سند خرید کالا

ثبت سند خرید کالا
حسابداری
آموزش حسابداری
نرم افزار حسابداری
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
ثبت سند خرید کالا
مقالات مرتبط