بخش بیستم- دفتر چک در خزانه داری

بخش بیستم- دفتر چک در خزانه داری

1396/01/07
دفتر چک در خزانه داری

نوع چک دریافتی:
در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دارد.
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر را میتوان بر روی آن انجام داد.


  • وصول مستقیم چک به بانک: بانک تعریف شده در خزانه را انتخاب کرده و با تایید، وصول صورت می پذیرد.

  • واگذاری چک به بانک : باانتخاب بانک، چک مورد نظر به بانک واگذار می شود.

  • خرج چک به طرف حساب

  • استرداد به صاحب چک

  • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.

1390/12/18 به حساب گذاشتن چک دریافتی از آقای اشرفی (تاریخ 1390/11/15) و نقد شدن آن چک در روز بعد 1390/12/19
برای واگذاری چک دریافتی از آقای اشرفی باید از منو خزانه داری فرم دفترچک عملیات مربوط به چک ها انجام شود.
به اینصورت که چک مورد نظر را انتخاب کرده و واگذار به بانک نمائید سپس اعلام وصولی چک را ثبت کنید.

دفتر چک در خزانه داری :
محلی است که لیست و اطلاعات چک های دریافتی و پرداختی نمایش داده می شود.

انتخاب فرم دفترچک از منو خزانه داری

دفتر چک در خزانه داری

نوع چک دریافتی:
در قسمت چک ها 4 سربرگ نزد صندوق، واگذار شده به بانک، وصول شده و خرج شده وجود دارد.
انتخاب یکی از چک ها از لیست اطلاعات آن چک که شامل نام محل، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ چک، تلفن صاحب چک و توضیحات نمایش داده می شود.
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر را میتوان بر روی آن انجام داد.

 • وصول مستقیم چک به بانک: بانک تعریف شده در خزانه را انتخاب کرده و با تایید، وصول صورت می پذیرد.

 • واگذاری چک به بانک: باانتخاب بانک، چک مورد نظر به بانک واگذار می شود.

 • خرج چک به طرف حساب

 • استرداد به صاحب چک

 • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.


دفتر چک در خزانه داری

نوع چک پرداختنی:
در قسمت چک های پرداختنی دو سربرگ وجود دارد:در تعهد بانک و پاس شده
با کلیک بر روی عملیات چک، عملیات های به شرح زیر را میتوان بر روی آن انجام داد:

 • اعلام وصول چک پرداختنی: باانتخاب بانک، چک مورد نظر وصول می شود.

 • حذف عملیات آخر: عملیات آخر انجام شده را حذف می کند.


دفتر چک در خزانه داری
نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری قیاس
خرید نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابدرای
آموزش نرم افزار حسابداری
دفتر چک در خزانه داری
مقالات مرتبط