افزایش سطوح امنیتی

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

در سال جاری در راستای افزایش سطوح امنیتی داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای…

در سال جاری در راستای ارتقاء امنیت داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای، ثبت رویدادها در تمامی قسمت هایی که منجر به تغییر دسترسی کاربران می باشد، ثبت رویداد ورود ناموفق و خروج از سیستم، عدم امکان غیرفعال سازی ثبت رویدادها، فرم جدید نمایش رویدادها و اعلانات سیاق با طرح جدید و اعلانات مفهوم برای کاربر، تغییرات کلی صفحه ورود به سیستم و اعلانات آن جهت عدم تشخیص نام کاربران و شناسه آنها و… نام برد.

خبرنامه مهر و آبان 95