افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

تاریخ انتشار: 1395/11/27

افزایش سطوح امنیتی در نرم افزار سیاق

در سال جاری در راستای افزایش سطوح امنیتی داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای... در سال جاری در راستای ارتقاء امنیت داده های مشتریان و جلوگیری از هرگونه دستکاری و نفوذ به نرم افزار تدابیر جدیدی در نرم افزار سیاق به کار بسته شده است که میتوان از مواردی همچون تعویض مکانیزم احراز هویت سیاق با یکی از جدیدترین و پیچیده ترین الگوریتم های کدگذاری بصورت ترکیبی دو شناسه ای، ثبت رویدادها در تمامی قسمت هایی که منجر به تغییر دسترسی کاربران می باشد، ثبت رویداد ورود ناموفق و خروج از سیستم، عدم امکان غیرفعال سازی ثبت رویدادها، فرم جدید نمایش رویدادها و اعلانات سیاق با طرح جدید و اعلانات مفهوم برای کاربر، تغییرات کلی صفحه ورود به سیستم و اعلانات آن جهت عدم تشخیص نام کاربران و شناسه آنها و... نام برد. خبرنامه مهر و آبان 95

افزایش سطوح امنیتی