آنچه مدیران باید در مورد قوانین مالیاتی بدانند

تاریخ انتشار: 1396/03/17

آنچه مدیران باید در مورد قوانین مالیاتی بدانند

کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس شرکت، ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند:

۱-دریافت دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و تکمیل آن با مستندات مندرج در دفترچه و تشکیل پرونده مالیاتی

۲-پرداخت حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت به مدت ۲ ماه و از ماخذ نیم (۰۰۵/۰) نیم در هزار بر اساس ارزش اسمی سهام جهت کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی (اصلاحیه ق .م . ماجرا از ۱/۱/۹۵)  

۳-ثبت و پلمپ دفتر روزنامه کل در سال اول تاسیس حداکثر تا ۳۰ روز پس از ثبت شرکت و در سنوات آتی قبل از شروع مالی با مراجعه و درخواست مسئولین شرکت توسط اداره ثبت شرکتها انجام گردد.

۴-اشخاص حقوقی مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی زیربط) در پایان هر فصل و بطور الکترونیکی ارسال نمایید.

۵- استفاده از صورتحساب فروش کالا و خدمات حسب موارد اعلامی سازمان امور مالیاتی.

نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتها

۱-درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود(ماده ۱۰۶ اصلاحی ق.م.م)

۲- اشخاص حقوقی مکلفند فعالیتهای شغلی و موضوعی خود را در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) موضوع قانون تجارت و براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ثبت و نگهداری نمایند. چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک مورد قبول واقع گردد، درآمد مشمول مالیات مطابق مقررات تعیین می گردد.

تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

۱-در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خودداری نماید.

۳-در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص گردد یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه تنظیم دفاتر، مورد قبول واقع نگردد که در این صورت باید با ذکر دلایل کافی کتبا مراتب به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات ۳ نفری بند ۳ ماده ۹۷ احاطه گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مذکور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد موارد اعلام شده اقدام نماید.

معافیت های مالیاتی

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

(براساس احکام مالیاتی قانونی رفع موانع تولید درج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۴۸- مورخ ۳۰/۲/۹۴) نکته: نرخ صفر (منظور از مالیات یا نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی باشند و سازمان مذکور مکلف به بررسی این قانون و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.)

نکات مهم

۱: دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۳ سال افزایش می یابد. 

۲: شرط برخورداری از هر گونه معافیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) در مواقع مقرر قانونی است. 

۳: نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت نمی شود. 

۴: در اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناوری (پژوهشی، فناوری، مهندسی) مستقر در پارک علم و فناوری که با مجوز مربوط نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک از معافیت ماده ۱۳ قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و رعایت آئین نامه ماده ۴۷ برنامه چهارم و به مدت ۱۵ سال برخوردار می گردند.

ماده ۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای ۱-توسعه ۲-بازسازی ۳- نوسازی ۴-تکمیل واحد موجود صنعتی و معدنی ۵- ایجاد واحد جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد از ۵۰ ٪ مالیات متعلق معاف است، مشروط بر اینکه اجازه انجام هر کدام از موارد فوق را از وازرتخانه ذیربط اخذ کرده باشند. ماده ۱۳۸ مکرر: بر اساس ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید که از اول سال ۹۵ قابل اعمال می‌باشد:

-اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

ماده ۱۴۱: (براساس اصلاحیه جدید قانونی مالیاتی مستقیم، اجرا از اول سال ۹۵) صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ ٪ درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

نکته مهم: مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه لازم الاجرا می شود.

(طبق مفاد بند ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجرا از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمت در طول برنامه ممنوع است.)

نکته : زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند مورد محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. نکته: براساس تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند. ماده ۱۴۳: معادل ۱۰ ٪ مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالای پذیرفته شده در بورس و به فروش می رسد، معاف می باشد.

تبصره ۱ ماده ۱۴۹ (قانون اصلاح قانون مالیاتها) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. هزینه های قابل قبول (درصورت قبولی دفاتر قانونی) هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارتست از هزینه هایی که:

۱-در حدود متعارف ۲-متکی به مدارک ۳-مربوط به فعالیت درآمد موسسه ۴- مربوط به دوره مالی مربوط ۵- با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.

برخی از هزینه های مورد قبول :

۱-قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرف شده در کالا و خدمات فروخته شده ۲-هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان ۳-وجوه پرداختی بابت محل، ماشین آلات، پرداختی به انواع بیمه و … ۴-هزینه تحقیقاتی، تبلیغات و ورزشی ۵- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر احراز گردد. ۶- ضایعات متعارف تولید نکته: جهت اطلاع از کلیه هزینه‌های قابل قبول به ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مراجعه گردد.

مراجع حل اختلاف مالیاتی:

۱-در مواردی که برگ تشخیص حسب مقرات ابلاغ گردید و مورد اعتراض مسئولین شرکت قرار گرفت آنان می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. در صورتیکه مستندات و دلایل ابرازی برای تعدیل درآمد موثر واقع نگردد پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می گردد که هیات با بررسی لایحه حاوی اسناد و مدارک رای خود را با اکثریت آرا صادر که قطعی می باشد.

۲- آرای صادره بدوی ( اولیه) قطعی است مگر اینکه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف ماموران مالیاتی یا مودیان مورد اعتراض قرار گیرد، پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر احاله می گردد. رای مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۳- مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی به استناد عدم رعایت قوانین و مقرات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلائل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقش رای تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (ماده ۲۵۱)

۴- در مورد مالیات های قطعی شده که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. (ماده ۲۵۱ مکرر)

عملیات اجرایی:

هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نماید اداره امور مالیاتی بموجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی را بپردازد یا ترتیب پرداخت را بدهد.

جرائم مالیاتی:

ردیف موضوع جریمه درصد پرداخت مالیات پس از انقضای سر رسید مقرر ماهیانه ۲/۵ ٪ عدم تسلیم اظهارنامه ۳۰٪ مالیات متعلق جهت عملکرد ۹۴ (سنوات قبل ۴۰٪) کتمان درامد یا اعمال هزینه های غیرواقعی ۳۰٪ مالیات متعلق جهت عملکرد ۹۴ (سنوات قبل ۴۰٪) عدم تسلیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و دفاتر ۲۰٪ مالیات برای هر مورد عدم تسلیم لیست حقوقی طی مهلت مقرر ۲٪ حقوق پرداختی عدم پرداخت مالیات طی مهلت مقرر ۱۰ ٪ مالیات پرداخت نشده به اضافه ۲/۵٪ جریمه در ماه نسبت به مدت تاخیر (سنوات قبل جریمه ۲۰٪) رد دفاتر ۱۰٪ مالیات متعلق عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله جهت مورد ۲٪ مبلغ مالیات مورد معامله عدم ارسال فهرست معاملات ۱٪ معاملاتی که فهرست آن تسلیم نشده.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی:

۱- تکمیل دفترچه ثبت نام ۲-اصل و تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور ۳- اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات ۴- اصل و تصویر اساسنامه ۵- اصل و تصویر شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت ۶-اصل و تصویر مجوز تاسیس کارخانه یا کارگاه ۷- اصل و تصویر پروانه بهره برداری ۸- اصل و تصویر مجوز سرمایه گذاری ۹- اصل و تصویر کارت بازرگانی (در صورت دارا بودن) ۱۰- اصل و تصویر شناسنامه کلیه صاحبان امضاء مجاز ۱۱- اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل ( اقامتگاه قانونی …) ۱۲- گواهی امضاء صاحبان امضای مجاز شخصی حقوقی ۱۳- اصل و تصویر قبض عوارض و نوسازی ۱۴- اصل و تصویر وکالتنامه وکیل شخص حقوقی (در صورت دارا بودن)

اطلاعات بیشتر :

نکته ۱- مدیران تصفیه شرکتهای منحله باید اظهارنامه انحلال شخص حقوقی را ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ثبت شرکتها) مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند. (ماده ۱۱۵)

نکته ۲- کسانی که مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و هر کسی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشند و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر مشمول جریمه می گردند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرائیات با آن رفتار خواهد شد. (ماده ۱۸۲)

نکته ۳- صدور یا تجدید نظر یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به ارائه گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده می‌باشد.

تبصره۱- اعطای تسهیلات بانک ها به اشخاص حقوقی و مشاغل از طرف بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی:

۱- گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطع شده

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری تبصره

۳- سازمان امور مالیاتی مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره ان شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکتها یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آ ن شرکت و سایر شرکتها و موسسات به مدت ۳ سال خودداری کند.

 تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی ۵ سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و سازمان مذکور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به مفاصا حساب مالیاتی کند (اصلاحیه ق.م.م ماده ۱۸۶)

نکته ۴- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن می باشد و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد یا شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست (ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی مالیاتی)

نکته ۵- سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰٪ سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰٪ سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید (اصلاحیه ق . م .م در ماده ۲۰۲)

نکته ۶- هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننمایند اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد. (ماده ۲۱۰ ق.م.م)

نکته ۷- به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود که به نحوی از انحناء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد. (تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م)

نکته ۸- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مرور زمان مطالبه نماید. (ماده ۲۷۷ ق.م.م)

نکته ۹- برگ تشخیص باید بر اساس اخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل بطور صریح در آن قید گردد. در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات باید جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام و هر گونه توضیحی را در این خصوص به او بدهند.(قسمتی از ماده ۲۳۷ ق.م.م)

نکته ۱۰- ماده ۲۷۴ الحاقی به قانون مالیاتی مستقیم (اصلاحی بند ۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم) موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند.

۱-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود با اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ( ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) و وارد کردن زیان به دولت

۴ -عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی.

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود بنام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر بنام خود بر خلاف واقع

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی

۷-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نکته

8- تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ تصویب شده از اول سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون (اصلاحیه ) که سال مالی آنها از ۱/۱/۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون (اصلاحیه) می باشند.

مباحث مالیات بر ارزش افزوده تکالیف اشخاص حقوق (مشمولین)‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمت و همچنین واردات و یا صادرات کالا و یا خدمت می پردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوان های ثبت نام (مراحل اول، دوم و … ) سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مشمولین مرحله اول ثبت نام: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند مشمول ثبت نام این مرحله بوده و ملزم به اعمال تکالیف قانونی از ۱/۷/۸۷ به عنوان مودی خواهند بود و بایستی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند: ۱-کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان ۲-کلیه فعالان اقتصادی که مجموع فروش و ارائه خدمات آنها در سال ۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده و یک میلیارد و دویست و پنجاه هزار ریال یا بیشتر در ۵ ماهه اول ۸۷ بوده اند.

منبع : وبسایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

قوانین مالیاتی