topic

درخواست همکاری در خصوص آموزش دوره های کاربرد نرم افزار

فرم درخواست همکاری
پیرو مذاکرات صورت پذیرفته با گروه نرم افزاری قیاس، بدینوسیله متقاضی همکاری و نصب نرم افزار قیاس+ در
بوده و خواهشمند است اقدامات لازم را جهت همکاری و نصب نرم افزار مبذول فرمایید.
به پیوست
مجموعه ارایه می گردد.

همچنین
با
و با
جهت هماهنگی های بعدی معرفی می گردد.