topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

پشتیبان گیری خودکار

پشتیبان گیری خودکار

این فرم جهت تنظیم زمان پشتیبان گیری از پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

  • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی ← تنظیمات ← پشتیبان گیری خودکار

پس از ورود به فرم برروی گزینه "جدید" کلیک نمائید.

درفرم ثبت پشتیبان گیری خودکار موارد زیر را تعیین نمائید.

  1. نوع فایل: نوع فایل (نوع پشتیبان گیری) را مشخص نمائید. Full Backups) یا Differential backups می باشد که می توانید جهت مطالعه بیشتر به لینک https://www.gheyas.com/danesh/1110203 مراجعه نمائید.)
  2. از تاریخ: تاریخ شروع پشتیبان گیری را مشخص نمائید.
  3. از ساعت: ساعت شروع پشتیبان گیری را مشخص نمائید.
  4. مسیر فایل پشتیبان گیری: در این قسمت مسیر ذخیره شدن فایل پشتیبان گیری را برروی سیستم مشخص نمائید.
  5. هر : بازه زمانی پشتیبان گیری را مشخص نمائید. (هر چند روز، هفته، ماه یا فقط یکبار)
  6.  در ساعت: در این قسمت ساعت پشتیبان گیری را مشخص نمائید.
  7. مدت زمانی که می خواهید نسخه پشتیبانی جدید نگهداری شود و بقیه فایل ها حذف شوند را مشخص نمائید.

در پایان برروی گزینه "ثبت" کلیک نمائید.