topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
عمومی و تنظیمات
سامانه رشد آموزش و پرورش

لیست دریافت ها - ثبت دریافت جدید خزانه

 •  مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی ← دریافت/پرداخت ← لیست دریافت ها

با کلیک بر روی گزینه "لیست دریافت ها" در منوی دریافت و پرداخت، وارد صفحه ­ی لیست دریافت ها شوید. از سمت چپ بالای صفحه، پس

از کلیک بر روی گزینه "جدید" صفحه ایجاد دریافت جدید باز شده و می ­توانید مشخصات دریافت  را به صورت جداگانه تعریف نمائید.

 

ثبت نمونه عملیات دریافت وجوه نقد:

 •  مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← منوی دریافت و پرداخت ← لیست دریافت­ها← علامت +

برای باز شدن فرم صدور سند دریافت بر روی علامت + کلیک نمائید؛ در صورتی که در منوی اصلی  بر روی کلید" لیست دریافت­ها" کلیک نمائید، لیست دریافت­های قبلی قابل ویرایش، نمایش داده می­شود.

در فرم باز شده ابتدا تاریخ و شرح سند را در صورت اختیار وارد نموده سپس از گزینه ی "دریافت" نوع "نقد" را انتخاب نمائید.

 پس از کلیک برروی گزینه ی نقد فیلد های مربوط به دریافت نقد را تکمیل نمائید.

 1. از:

شخصی که دریافت از آن صورت گرفته را انتخاب نمائید. ( اشخاص قبلا در فرم اشخاص باید تعریف و ایجاد شده باشند.) در صورتی که حساب اشخاص را به مراکز یا پروژه ارتباط داده باشید می توانید پس از انتخاب شخص مورد نظر، مرکز هزینه و پروژه آن را تعیین نمائید.

 1. به:

در این فیلد  صندوق مورد نظر را انتخاب نمائید.

 1. مبلغ:

مبلغ دریافت را در این فیلد وارد نمائید.

 1. ارز:

ارز  مورد نظر را انتخاب  سپس نرخ ارز را وارد نمائید. ( ارز را از قبل در منوی تعاریف عمومی فرم انواع ارز باید تعریف نموده باشید.)

پس از وارد نمودن فیلد های سند دریافت نقد با کلیک برروی گزینه "افزودن به لیست" آن را به لیست ردیف های سند اضافه نموده و در انتها بر روی گزینه­ی "ثبت و اتمام" کلیک نمائید تا سند دریافت ایجاد گردد.

نکته: در صورتی که سند دریافت نقد از چندین ردیف تشکیل می گردد می توانید پس از ثبت هر ردیف با کلیک برروی گزینه "ثبت ردیف جدید" تمامی ردیف ها را در یک سند ثبت نمائید. همچنین در مقایل هر ردیف گزینه ویرایش و حذف آن وجود دارد.

 

نمونه ثبت دریافت چک :

 • مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← دریافت و پرداخت ← لیست دریافت ها ← علامت +

برای باز شدن فرم صدور سند دریافت بر روی علامت + کلیک نمائید؛ در صورتی که در منوی اصلی  بر روی گزینه " لیست دریافت­ها" کلیک نمائید، لیست دریافت های قبلی قابل ویرایش، نمایش داده می­شود.

در فرم باز شده ابتدا تاریخ و شرح سند را در صورت اختیار وارد نموده سپس از گزینه ی "دریافت" نوع "چک" را انتخاب نمائید.

پس از کلیک برروی گزینه ی چک فیلد های مربوط به دریافت چک  را تکمیل نمائید.

 1. از:

شخصی که چک  از آن دریافت شده را انتخاب نمائید. (اشخاص قبلا در فرم اشخاص باید تعریف و ایجاد شده باشند.) در صورتی که حساب اشخاص را به مراکز یا پروژهدر این فیلد مبلغ چک دریافتی را وارد نمائید.

 1. ارز:

ارز مورد نظر را انتخاب سپس نرخ ارز را وارد نمائید. ( ارز را از قبل در منوی تعاریف عمومی فرم انواع ارز باید تعریف نموده باشید.)

 1. به:

صندوق مورد نظر را انتخاب نمائید.

 

 1. به شماره چک:

در فیلد "به شماره چک" به صورت دستی شماره یا سریال چک دریافتی را وارد نمائید.

 1. عهد بانک:

در فیلد "عهد بانک" بانک برگه چک دریافتی را از لیست کشوئی نام بانک ها انتخاب نمائید.

 1. سررسید:

در این فیلد تاریخ سررسید یا وصولی چک را وارد نمائید.

 1. نوع چک:

نوع چک را از دو گزینه عادی و تضمین انتخاب نمائید.

 

پس از وارد نمودن فیلد های سند دریافت چک با کلیک برروی گزینه "افزودن به لیست" آن را به لیست ردیف های سند اضافه نموده و در انتها بر روی گزینه­ی "ثبت و اتمام" کلیک نمائید تا سند دریافت ایجاد گردد.