[…] های ارائه افشاگری می شود. سیاست های حسابداری با اصول و فلسفه حسابداری متفاوت است، زیرا اصول قوانین حسابداری هستند و سیاست […]