شرایط و مقررات استفاده

توافق نامه استفاده از خدمات ابری گروه نرم افزاری قیاس

ماده یک ) مفاد عمومی:

ماده دو) پشتیبانی:

ماده سه) امنیت:

ماده چهار) حریم شخصی:

ماده پنج) شناسایی بازدیدکنندگان:

ماده شش) حقوق مالکیت معنوی:

ماده هفت) موارد ممنوع:

ماده هشت) حل اختلاف:

ماده نه) پایان: