فعالیت‌هایی که از قانون مالیات بر سوداگری معاف‌اند

تاریخ انتشار: 1403/02/31

 فعالیت‌هایی که از قانون مالیات بر سوداگری معاف‌اند بدین شرح می باشد.

ضمنا رقم تورم از مالیات فروش دارایی کسر خواهد شد.
 

فعالیت‌هایی که از قانون مالیات بر سوداگری معاف‌اند