مالیات چیست؟

مالیات چیست؟

مالیات چیست؟ در ماده 10 قانون محاسبات عمومی در پاسخ به پرسش مالیات چیست؟ این گونه نوشته شده است: درآمد عمـومی عبـارت اسـت از درآمـدهای…

اثر « نمودارهای رنگی » در ارائه «اطلاعات مالی پيچيده» برای انواع تصميمات مالی

اثر « نمودارهای رنگی » در ارائه «اطلاعات مالی پيچيده» برای انواع تصميمات مالی

توسعه تكنولوژی، ايجاد تحول اطلاعاتی و افزايش ابعاد و عوامل تأثيرگذار بر تجارت موجب شده تا مديران، اعتباردهندگان، سرمايه گذاران و … با پيچيدگي و…