مقدمات مالیاتی

تاریخ انتشار: 1396/03/20

مقدمات مالیاتی

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، تثبیت قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و… هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است. بدیهی است تامین مالی چنین هزینه هایی مستلزم ایجاد منابع درآمدی برای دولت است و در این بین، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند. تعریف مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

انواع مالیات ها در ایران

مالیاتهای مستقیم: اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی  و مالیات بردرآمد می‌باشد. الف: مالیات بر دارائی : ۱ – مالیات بر ارث ۲ – حق تمبر ب: مالیات بر درآمد: ۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک ۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی ۳ – مالیات بر درآمد حقوق ۴ – مالیات بر درآمد مشاغل ۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی مالیات های غیر مستقیم: مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد که بر دو نوع است : الف : مالیات بر واردات ۱ – حقوق گمرکی ۲ -سود بازرگانی ۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی ۴ – ۱۵٪ حق ثبت ب : مالیات بر مصرف و فروش ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی ۴ – مالیات فروش سیگار ۵ – مالیات اتومبیل ۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی ۷ – مالیات فروش خاویار ۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل ۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیاتی