ليست درختي سرفصل هاي حسابداري-كدينگ پيشنهادي شركت هاي بازرگاني

 

   دارايي هاي جاري

موجودي نقد و بانك

 صندوق ريالي

صندوق ارزي

تنخواه گردان ها

موجودي بانك هاي ريالي

موجودي بانك هاي ارزي

وجوه در راه

سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانك ها

سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها

حساب ها و اسناد دريافتني تجاري

حساب هاي دريافتني تجاري- كاركنان                                                                                       

 حساب هاي دريافتني تجاري- اشخاص، شركت ها و سازمان ها                                                             

 حساب هاي دريافتني تجاري- فروشگاه ها                                                                                    

 حساب هاي دريافتني تجاري- مشتريان خارجي                                                                            

 اسناد دريافتني تجاري- اشخاص، شركت ها و سازمان ها                                                                   

 اسناد دريافتني تجاري- فروشگاه ها                                                                                        

 اسناد دريافتني تجاري- مشتريان خارجي                                                                                 

 اسناد در جريان وصول نزد بانك ها                                                                                            

 اسناد واخواست شده

حساب ها و اسناد دريافتني غيرتجاري

حساب هاي دريافتني غيرتجاري- اشخاص و شركت ها                                                         

 اسناد دريافتني غيرتجاري- اشخاص و شركت ها                                                                            

 جاري سهامداران                                                                                                               

 حساب هاي دريافتني دارايي- ماليات بر ارزش افزوده خريد                                                           

 مساعده حقوق                                                                                                                  

 وام ضروري كاركنان                                                                                                           

 علي الحساب ماموريت-  كاركنان                                                                                          

 ساير حساب هاي دريافتني غير تجاري- وديعه اجاره محل                                                             

 حساب هاي دريافتني غير تجاري- سپرده هاي گمركي                                                                 

 ساير حساب هاي دريافتني غير تجاري- سپرده ضمانتنامه هاي بانكي                                               

 ساير حساب هاي دريافتني غير تجاري- سپرده حق توقف كانتينرها                                                 

 واسط دارايي ثابت

موجودي مواد و كالا      

موجودي مواد اوليه و شيميايي                                                                       

 موجودي كالاي ساخته شده                                                                                         

 موجودي كالاي غير توليدي                                                                                     

 موجودي كالاي نيمه ساخته                                                                                 

 موجودي كالاي درجريان ساخت                                                                         

 موجودي قطعات، لوازم يدكي و فني                                                                                 

 موجودي ملزومات بسته بندي                                                                                 

 كالاي اماني ما نزد ديگران                                                                                       

 انحراف نرخ مواد اوليه- اول دوره                                                                                           

پيش پرداخت ها

پيش پرداخت خريد مواد اوليه                                                                                              

 پيش پرداخت بيمه                                                                                                          

 پيش پرداخت اجاره                                                                                                         

 پيش پرداخت ترخيص كاران                                                                                              

 پيش پرداخت پيمانكاران                                                                                       

 پيش پرداخت هزينه سود و كارمزد وام ها                                                                                  

 ساير پيش پرداخت ها                                                                                                      

 پيش پرداخت ماليات                                                                                                       

 پيش پرداخت خريد لوازم يدكي و فني                       

 سفارشات    

سفارشات مواد اوليه                                                                                                          

 سفارشات قطعات و لوازم يدكي                                                                                           

 سفارشات درجريان                      

تعهد صاحبان سهام

 تعهد صاحبان سهام          

زمين

 زمين

اموال، ماشين آلات و تجهيزات

      ساختمان ها                                                                                                                     

      تاسيسات                                                                                                            

       ماشين آلات و تجهيزات                                                                                                       

       ابزارآلات و قالب ها                                                                                                             

       وسايط نقليه                                                                                                                    

    اثاثيه و منصوبات    

استهلاك انباشته اموال، ماشين آلات وتجهيزات        

استهلاك انباشته ساختمان ها                                                                                                

 استهلاك انباشته تاسيسات                                                                                                   

 استهلاك انباشته ماشين آلات و تجهيزات توليد                                                                          

 استهلاك انباشته ابزار آلات و قالب ها                                                                                        

 استهلاك انباشته وسايط نقليه                                                                                               

 استهلاك انباشته اثاثيه و منصوبات                  

دارايي هاي ثابت در جريان تكميل

دارايي هاي درجريان تكميل- ساختمان                                                                                    

دارايي هاي درجريان تكميل- ماشين آلات                                                                                

دارايي هاي درجريان تكميل- تأسيسات                                                                                    

 دارايي هاي در جريان تكميل- تجهيزات توليد                                                                           

 سفارشات سرمايه اي                                                                                                          

 پيش پرداخت هاي سرمايه اي

پيش پرداخت هاي سرمايه

پيش پرداخت خريد دارايي هاي ثابت

سفارشات سرمايه اي

سفارشات سرمايه اي- ماشين آلات و تجهيزات

ساير دارائي ها

سرقفلي                                                                                                            

 امتياز آب                                                                                                                     

 امتياز برق                                                                                                                     

 امتياز تلفن                                                                                                                    

 امتياز گاز                                                                                                                     

 ساير ودايع                                                                                                                    

 برند شركت                                                                                                                   

 وب سايت                                                                                                                     

 شبكه فاضلاب خانه صنعتي                                                                                                

 سپرده هاي مسدود بانكي                                                                                                  

 استهلاك انباشته نرم افزارها            

حساب ها و اسناد پرداختني تجاري           

حساب هاي پرداختني تجاري- اشخاص و شركت ها                                                                

 اسناد پرداختني تجاري                                                                                                   

 كالاي اماني ديگران نزد ما                                                                                               

 كنترل خريد انبار                                                                                                          

حساب ها و اسناد پرداختني غيرتجاري

حساب هاي پرداختني غيرتجاري- اشخاص و شركت ها                                                               

 اسناد پرداختني غير تجاري                                                                                               

 سازمان امور مالياتي- ماليات حقوق كاركنان                                                                         

 سازمان امور مالياتي- تبصره ماده 86 و ماده 53                                                                    

 سازمان امور مالياتي - ماليات بر ارزش افزوده فروش                                                                

سازمان تامين اجتماعي حق بيمه كاركنان                                                                                                          

 سپرده  ماده 38 تأمين  اجتماعي- اشخاص و شركت ها                                                           

 سپرده حسن انجام كار- اشخاص و شركت ها                                                                        

 خالص حقوق و دستمزد پرداختني                                                                                      

 روند حقوق                                                                                                                 

 حساب هاي پرداختني- كاركنان بازخريد شده                                                                          

 ذخيره عيدي                                                                                                               

 جاري سهامداران                                                                                                          

 مغايرت بانكي                                                                                                              

 ذخيره هزينه هاي پرداختني                                                                                            

 ذخيره اعتبارات اسنادي                                                                                                    

 ساير حساب هاي پرداختني- كاركنان                                                                                            

 واسط كرايه حمل- انبار مواد اوليه                                                                                     

 واسط كرايه حمل- انبار قطعات و فني

پيش دريافت ها                                                                                                     

پيش دريافت از اشخاص و شركت ها                                                                                 

پيش دريافت از مشتريان خارجي  

ماليات پرداختني

ذخيره ماليات

سود سهام پيشنهادي و پرداختني

سود سهام پيشنهادي                                                                                                      

 سود سهام پرداختني

تسهيلات  مالي دريافتني

تسهيلات مالي دريافتني                                                                                

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان          

  حقوق صاحبان سهام

سرمايه

  سرمايه ثبت شده                                                                                                      

 افزايش سرمايه در جريان                                                                                              

 مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت

اندوخته قانوني

اندوخته قانوني

ساير اندوخته ها       

اندوخته توسعه و تكميل                                                                                               

 اندوخته احتياطي

سود (زيان) انباشته  

سود (زيان) انباشته                                                                                                   

 تعديلات سنواتي و اصلاح اشتباهات                                                                               

خلاصه عملكرد و سود (زيان) جاري

خلاصه عملكرد و سود (زيان) جاري

   فروش و درآمد ارايه خدمات

فروش

فروش  داخلي- اشخاص و شركت ها                                                                              

 فروش فروشگاهي                                                                                                     

 فروش صادراتي                                                                                                       

 فروش خدمات توليدي

برگشت از فروش وتخفيفات

برگشت از فروش وتخفيفات داخلي- اشخاص و شركت ها                                                      

 برگشت از فروش و تخفيفات فروشگاه ها                                                                       

 برگشت از فروش و تخفيفات- صادراتي   

ساير درآمد ها و هزينه ها

سود سپرده بانكي                                                                                                     

 سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ها                                                                             

 سود (زيان) ناشي از فروش مواد اوليه                                                                 

سود (زيان) تسعير ارز                                                                                                                                                                                                                           

   بهاي تمام شده و انحرافات  

بهاي  تمام شده كالاي فروش رفته

بهاي  تمام شده كالاي فروش رفته- داخلي                                              

 بهاي  تمام شده كالاي فروش رفته- فروشگاه ها                                                                 

 بهاي  تمام شده كالاي فروش رفته- صادراتي

جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي و خدماتي                                                                                           

جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي و خدماتي         

انحرافات

انحراف مواد اوليه                                                                                                   

انحراف هزينه هاي تبديل      

   هزينه هاي فعاليت-مراكز توليدي و خدماتي

هزينه مواد اوليه مصرفي

هزينه مواد اوليه مصرفي

هزينه هاي  حقوق ودستمزد- توليدي و خدماتي

حقوق پايه- توليدي وخدماتي

حق جذب- توليدي و خدماتي

فوق العاده سرپرستي- توليدي و خدماتي                                                                        

 حق مسكن و خوار و بار- توليدي و خدماتي                                                                     

 حق اولاد - توليدي و خدماتي                                                                                    

 بن كارگري- توليدي و خدماتي                                                                                 

 پاداش بهره وري توليد- توليدي و خدماتي                                                                    

 اضافه كاري- توليدي و خدماتي                                                                                 

 نوبت كاري- توليدي و خدماتي                                                                                 

 شب كاري- توليدي و خدماتي                                                                                  

 23% بيمه سهم كارفرما- توليدي و خدماتي                                                                      

 عيدي و پاداش- توليدي و خدماتي                                                                             

 بازخريد سنوات خدمت كاركنان- توليدي و خدماتي                                                         

 مرخصي استفاده نشده - توليدي و خدماتي                                                                    

 جمعه كاري- توليدي و خدماتي                                                                    

 حق مسئوليت- توليدي و خدماتي                                                                              

 ساير مزايا- توليدي و خدماتي

هزينه هاي كاركنان- توليدي و خدماتي        

هزينه سفر، اقامت و فوق العاده ماموريت- توليدي و خدماتي                                                

 هزينه پوشاك و لوازم ايمني- توليدي و خدماتي                                                              

 هزينه پذيرايي و آبدارخانه- توليدي و خدماتي                                                                

 هزينه اياب و ذهاب- توليدي و خدماتي                                                                        

 هزينه بهداشت و درمان- توليدي و خدماتي                                                                   

 هزينه آموزش- توليدي و خدماتي                                                                              

 هزينه كمك هاي غير نقدي- توليدي وخدماتي                                                                 

 هزينه رستوران- توليدي و خدماتي                                                                             

هزينه بيمه تكميلي- توليدي و خدماتي                                                                                                                                                                               

هزينه هاي عملياتي- توليدي و خدماتي                                                                    

هزينه تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات- توليدي و خدماتي                                           

 هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات توليد- توليدي و خدماتي                               

 هزينه تعمير و نگهداري وسائط نقليه- توليدي وخدماتي                                                     

 هزينه تعمير و نگهداري اثاثيه و منصوبات- توليدي و خدماتي                                                

 هزينه برق مصرفي-  توليدي و خدماتي                                                                         

 هزينه گاز مصرفي-  توليدي و خدماتي                                                                          

 هزينه آب مصرفي- توليدي و خدماتي                                                                         

 هزينه سوخت وسايط نقليه و شارژ كپسول- توليدي خدماتي                                               

 هزينه بيمه دارايي ها- توليدي و خدماتي                                                                     

 هزينه لوازم مصرفي آزمايشگاهي- توليدي و خدماتي

هزينه ملزومات و لوازم مصرفي- توليدي و خدماتي                                               

 هزينه ملزومات و نوشت افزار- توليدي و خدماتي                                                               

 هزينه پست، تلفن واينترنت- توليدي و خدماتي                                                              

 هزينه خريد خدمات- توليدي و خدماتي                                                          

 هزينه پذيرايي و تشريفات- توليدي خدماتي                                                                  

 هزينه مستقيم تابندگي و تكميل - توليدي و خدماتي                                           

 هزينه هاي زيست محيطي- توليدي و خدماتي                                                               

 هزينه هاي تعمير و نگهداري ابزارآلات- توليدي و خدماتي                                                 

 هزينه آزمايشات محصول- توليدي و خدماتي                                                                 

 هزينه شوينده بهداشتي و تنظيف- توليدي و خدماتي                                                       

 هزينه فاضلاب- توليدي و خدماتي                                                                              

 هزينه آگهي، چاپ و انتشارات- توليدي و خدماتي                                                          

 هزينه خريد نمونه حوله- توليدي و خدماتي      

هزينه هاي استهلاك - توليدي و خدماتي

هزينه استهلاك ساختمان- توليدي و خدماتي                                                                 

 هزينه استهلاك تاسيسات- توليدي و خدماتي                                                                 

 هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات توليد- توليدي و خدماتي                                         

 هزينه استهلاك ابزار آلات و قالب ها- توليدي و خدماتي                                                    

 هزينه استهلاك وسايط نقليه- توليدي و خدماتي                                                             

 هزينه استهلاك اثاثيه و منصوبات- توليدي وخدماتي                                                        

 هزينه استهلاك نرم افزارها- توليدي و خدماتي    

                                                                   

   هزينه هاي فعاليت مراكز اداري،مالي و فروش                                                                                   

هزينه هاي  حقوق ودستمزد- اداري، مالي و فروش

 حقوق پايه- اداري، مالي و فروش                                                                                                  

حق جذب- اداري، مالي وفروش                                                                                

 فوق العاده شغلي- اداري، مالي وفروش                                                                         

 فوق العاده سرپرستي- اداري، مالي و فروش                                                                   

 حق مسكن و خواروبار- اداري، مالي و فروش                                                                  

 حق اولاد- اداري، مالي و فروش                                                                                

 بن كارگري- اداري، مالي و فروش                                                                              

 پاداش بهره وري توليد- اداري، مالي وفروش                                                                 

 اضافه كاري- اداري، مالي و فروش                                                                             

 نوبت كاري- اداري، مالي و فروش                                                                              

 شب كاري- اداري، مالي و فروش                                                                               

 23%بيمه سهم كارفرما- اداري ، مالي و فروش                                                                  

 عيدي و پاداش- اداري، مالي و فروش                                                                         

 بازخريد سنوات خدمت كاركنان- اداري، مالي و فروش

مرخصي استفاده نشده- اداري، مالي و فروش                                                                 

جمعه كاري- اداري، مالي و فروش                                                                             

حق مسئوليت- اداري، مالي و فروش                                                                          

ساير مزايا- اداري، مالي و فروش                                                                                                                                                                                                       

هزينه هاي كاركنان- اداري، مالي و فروش                

هزينه سفر، اقامت و فوق العاده ماموريت- اداري، مالي و فروش

 هزينه پوشاك و لوازم ايمني- اداري، مالي و فروش                                               

 هزينه پذيرايي و آبدارخانه- اداري، مالي و فروش                                                 

 هزينه اياب و ذهاب- اداري، مالي و فروش                                  

 هزينه بهداشت ودرمان- اداري، مالي و فروش                                                    

 هزينه آموزش- اداري، مالي و فروش                          

 هزينه كمك هاي غير نقدي- اداري، مالي وفروش                                                 

 هزينه رستوران- اداري، مالي وفروش                                                              

 هزينه تكميل درمان- اداري، مالي و فروش

هزينه هاي عملياتي- اداري ، مالي و فروش                                                                

 هزينه تعمير و نگهداري وسايط نقليه- اداري، مالي و فروش                                 

 هزينه تعمير و نگهداري اثاثيه و منصوبات- اداري، مالي و فروش                                          

 هزينه برق مصرفي- اداري، مالي و فروش                                                                  

 هزينه گاز مصرفي- اداري، مالي و فروش                                                                   

 هزينه آب مصرفي- اداري، مالي و فروش                                                                   

 هزينه سوخت وسايط نقليه-  اداري، مالي و فروش                                                        

 هزينه بيمه دارايي ها- اداري، مالي و فروش                                                               

 هزينه ملزومات و لوازم مصرفي- اداري، مالي و فروش                                                     

 هزينه شوينده و بهداشتي- اداري، مالي و فروش                                                          

 هزينه تلفن - اداري، مالي و فروش                                                                           

 هزينه اينترنت- اداري، مالي و فروش                                                                       

 هزينه خدمات حسابرسي- اداري، مالي و فروش                                                           

 هزينه آگهي، چاپ و انتشارات- اداري، مالي و فروش                                                    

 هزينه اجاره محل- اداري، مالي و فروش                                                                   

 هزينه حق عضويت- اداري، مالي و فروش                                                                  

 هزينه تبليغات و بازاريابي- اداري، مالي و فروش                                                          

 هزينه نمونه ارسالي- اداري، مالي و فروش                                                                 

 هزينه كرايه حمل و توزيع- اداري، مالي و فروش                                                          

 هزينه پورسانت فروش- اداري، مالي و فروش                                                              

هزينه شركت در همايش ها و نمايشگاه ها- اداري، مالي و فروش                                                          

هزينه هاي صادراتي- اداري مالي و فروش      

هزينه مطالبات سوخت شده- اداري، مالي و فروش                                                         

 هزينه پذيرايي و تشريفات- اداري، مالي و فروش                                                          

 هزينه شارژ ساختمان ها و فروشگاه ها- اداري، مالي و فروش                                             

 هزينه هاي محضري- اداري، مالي و فروش                                                                

 هزينه پست و ارسال بسته- اداري، مالي و فروش                                                         

 روندينگ فاكتورهاي فروش- اداري، مالي و فروش                                                                                                                                                                    

هزينه هاي استهلاك- اداري ، مالي و فروش                                                                       

 هزينه استهلاك ساختمان- اداري، مالي و فروش                                                         

 هزينه استهلاك تاسيسات- اداري، مالي و فروش

هزينه استهلاك وسايط نقليه- اداري، مالي و  فروش                                           

هزينه استهلاك اثاثيه و منصوبات- اداري،  مالي و فروش                                     

هزينه استهلاك نرم افزارها- اداري، مالي و فروش         

هزينه هاي مالي                                                                                             

هزينه كارشناسي وام ها- اداري، مالي و فروش                                                              

 هزينه بيمه وام ها- اداري، مالي و فروش                                                                    

 هزينه سود و كارمزد وام ها- اداري، مالي و فروش                                            

 هزينه جرايم و تأخير پرداخت اقساط وام ها- اداري، مالي و فروش                                     

 هزينه كارمزدهاي بانكي و دسته چك- اداري، مالي و فروش                                            

 هزينه سفته و تمبر وام ها- اداري، مالي و فروش

ساير هزينه ها و كمك ها

هزينه كمك به مؤسسات خيريه

 هزينه كمك به مدارس      

   حساب هاي انتظامي  

حساب هاي انتظامي                                                                                         

حساب هاي انتظامي تعهد شركت- اشخاص و شركت ها                                                  

 حساب هاي انتظامي تعهد شركت بانك ها                                                    

 حساب هاي انتظامي تعهد شركت- ضمانت نامه هاي گمركي                                            

 حساب هاي انتظامي به نفع شركت- كاركنان                                                              

 حساب هاي انتظامي به نفع شركت- اشخاص و شركت ها

طرف حساب هاي انتظامي 

طرف حساب هاي انتظامي تعهد شركت                                                                          

طرف حساب هاي انتظامي به نفع شركت                        

افتتاحيه و اختتاميه     

طرف حساب هاي انتظامي تعهد شركت                                                                       

 طرف حساب هاي انتظامي به نفع شركت