ليست درختي سر فصل هاي حسابداري-كدينگ پيشنهادي شركت هاي توليدي

ليست درختي سر فصل هاي حسابداري- كدينگ پيشنهادي شركت هاي توليدي:

 

  دارايي جاري

      موجودي نقد وبانك

         بانك هاي ريالي

         بانك هاي ارزي

         موجودي تمبر و سفته

        موجودي تنخواه گردان

        صندوق

       صندوق ارزي

 حساب ها و اسناد دريافتني تجاري

 اسناد دريافتني (نزد صندوق)

 بدهكاران تجاري- قراردادها

 بدهكاران تجاري- سرويس و نگهداري

 بدهكاران تجاري- فروش قطعات

 اسناد درجريان وصول

 اسناد دريافتني (چك هاي برگشتي)

 بدهكاران تجاري- گروه

 ساير حساب ها و اسناد دريافتني غير تجاري

 بدهكاران اشخاص

 مساعده كاركنان

 وام كاركنان

 بدهكاران شركت هاي خارجي

 بدهكاران نا مشخص

 جاري كاركنان

 ساير بدهكاران

 كسركار

 ساير كسورات

 غيبت

 حساب هاي في مابين اشخاص وابسته

 جاري شركاء

 سهامداران

   سپرده ها و ودايع

 سپرده بيمه قرارداد ها

 سپرده ماليات قرارداد ها

 سپرده حسن انجام كار قراردادها

 سپرده شركت در مناقصات

 سپرده ضمانت نامه هاي بانكي

 سپرده بيمه

 سپرده ها و ودايع

         ساير سپرده ها


 پيش‌پرداخت‌ها

 پيش پرداخت اجاره

 پيش پرداخت بيمه

 پيش پرداخت هزينه

 پيش پرداخت خريد دارايي

 پيش پرداخت ماليات

 ساير پيش پرداخت ها

 موجودي مواد وكالا

 مواد اوليه خام

 موجودي قطعات

 موجودي كالاي در جريان ساخت

 موجودي كالاي ساخته شده

 موجودي كالاي اماني

 موجودي قطعات ساخته شده

 موجودي ضايعات

 موجودي عمومي

 كنترل خريد داخلي

 كنترل خريد خارجي

 كار درجريان ساخت

 مواد مستقيم

 دستمزد مستقيم

 سربار

 اعتبارات و سفارشات

 هزينه هاي ثبت سفارش

 هزينه هاي بيمه

 هزينه هاي بانكي

 هزينه برگ سبز گمركي

 حقوق و عوارض بندري

 هزينه هاي بازرسي

 هزينه حمل داخلي

 هزينه حمل ارزي

 هزينه حق العمل ترخيص سفارش

 هزينه تخليه و بارگيري

 هزينه انبار داري

 هزينه خريد ارز

 هزينه آزمايشگاه

هزينه نمونه برداري

 هزينه ترخيص

 هزينه حمل ريالي

 هزينه سپرده نقدي

 هزينه حق توقف

 هزينه اجاره كانتينر

 هزينه گمرك

 هزينه دموراژ

 ساير هزينه ها

 هزينه هاي آزمايشگاه

 هزينه نمونه برداري

 هزينه ترخيص

 هزينه حمل ريالي

 هزينه حق توقف

   سرمايه‌گذاري‌ ها

          سرمايه گذاري در شركت ها

 دارايي غير جاري

      دارائي هاي ثابت مشهود

 تأسيسات

 ماشين آلات

 وسائط نقليه

 اثاثه اداري

 ابزارآلات

 قالب ها

 تجهيزات كارگاهي

 استهلاك انباشته

 تأسيسات

 ماشين آلات

 وسائط نقليه

 اثاثه اداري

 ابزار آلات

 قالب ها

 تجهيزات كارگاهي

 دارائي هاي ثابت مشهود در جريان تكميل

 دستگاه برش ليزر

 پروژه ساختماني پرند

 دارائي هاي نامشهود

 نرم افزار مالي

 ساير دارائي ها

 نرم افزار جامع مالي بازرگاني

 حق الاامتياز تلفن

 حق الاامتياز گاز

 طرح تو سعه و نوسازي پرند

 طرح و توسعه- زمين

 طرح و توسعه- ساختمان و تأسيسات

 هزينه هاي قبل از بهره برداري

 پيش پرداخت سرمايه اي

 شهرك صنعتي توليد كنندگان آسانسور

 سرمايه گذاري هاي بلند مدت

 سرمايه گذاري در ساير شركت ها

 حساب ها و اسناد دريافتني بلند مدت

 وام هاي اعطايي بلند مدت

 سپرده هاي بلند مدت نزد بانك ها

 بدهي هاي جاري

        حساب ها و اسناد پرداختني تجاري

 اسناد پرداختني

 حساب هاي پرداختني- فروشندگان

 بستانكاران تجاري- مشتريان

 حساب هاي پرداختني- نمايندگي ها

 ساير حساب ها و اسناد پرداختني

 اسناد پرداختني غير تجاري

 بستانكاران غير تجاري

 بستانكاران شركت ها

 بستانكاران اشخاص

 سپرده بيمه

 حقوق پرداختني

 بيمه پرداختني

 پس اندازي صندوق قرض الحسنه

 ماليات حقوق

 ماليات تكليفي

 ماليات عملكرد

 بستانكاران نا مشخص

 ماليات و عوارض ارزش افزوده

 پيش‌دريافت ها

 پيش دريافت- فروش آسانسور

 پيش دريافت- سرويس و نگهداري

 

 پيش دريافت- نصب

 پيش دريافت- فروش دارايي ثابت

 ساير پيش دريافت ها

 تسهيلات مالي دريافتي كوتاه مدت

 وام هاي فروش اقساطي

 وام هاي مشاركت مدني

 ذخيره ماليات بر درآمد

 ذخيره ماليات بر درآمد سال جاري

 ذخيره ماليات بر درآمد سنوات قبل

 ساير ذخاير

 ذخيره هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت شده

 ذخيره مطالبات مشكوك الاوصول

 ذخيره حسابرسي

 ذخيره گارانتي

 ساير ذخاير

 بدهي هاي غير جاري

 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 ذخيره باز خريد سنوات

 ذخيره باز خريد مرخصي

 حقوق صاحبان سهام

 سرمايه

 سهامداران داخلي

 سهامداران خارجي

   اندوخته‌ها

 اندوخته قانوني

   سود (زيان) سنواتي

 سود (زيان) سنواتي

   سود (زيان) جاري

 سود (زيان) جاري

 درآمد ها

        فروش كالا و خدمات

 فروش قطعات

 فروش محصولات

  درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي

 ساير درآمد ها

 درآمد و هزينه‌‌هاي  غيرعملياتي

 فروش ضايعات

 درآمد خدمات

 درآمد حاصل از سود سپرده


 ساير درآمدها

 تخفيفات فروش و درآمد

تخفيفات فروش


 هزينه ها

 هزينه‌ هاي حقوق، دستمزد و مزايا

 حقوق پايه

 حق سرپرستي

 حق جذب

 فوق العاده شغل

 سختي كار

 حق  مسكن

 حق اولاد

 بن كارگري

 اضافه كاري

 نوبت كاري

 حق اياب

 حق ماموريت

 عيدي و پاداش پرداختني

 پايه سنوات

 بيمه سهم كارفرما

 بيمه بيكاري

 بازخريد سنوات كاركنان

 مرخصي استفاده نشده

 حق غذا

 هزينه پس انداز كاركنان

 حق مسئوليت

 حقوق و مزاياي متفرقه

 معوقه

 بيمه تكميلي كارفرما

 هزينه تأخير و غيبت

 هزينه موبايل

 معوقه ماليات

 رند حقوق

 هزينه سربار

 اجاره

 آب

 برق

گاز

تلفن

 رفاهي

 نگهداري ساختمان

 نگهداري ماشين آلات

 نگهداري وسائط نقليه

 نگهداري ابزارآلات و تجهيزات كارگاهي

 نگهداري اثاثه و لوازم اداري

 نگهداري كامپيوتر و تجهيزات

 استهلاك ساختمان

 استهلاك ماشين آلات

 استهلاك وسائط نقليه

 استهلاك ابزار آلات

 استهلاك اثاثه و لوازم اداري

 استهلاك كامپيوتر و تجهيزات

 ملزومات

 ابزار و لوازم مصرفي

 حمل و نقل

 هزينه سوخت وسائط نقليه

 آبدارخانه

 پذيرايي و تشريفات

 اياب و ذهاب

 چاپ آگهي و تبليغات

 پوشاك

 ايمني و درمان

 نظافت و بهداشت

 متفرقه

 خريدشير

 حق المشاوره- كارشناسي و حق الزحمه

 هزينه هاي نمايشگاهي

 كارمزد بانكي

 شارژ گاز

 كپي

 خدمات

 استهلاك تاسيسات

 امور خيريه

 سود بانكي

 جريمه ديركرد بانكي

 هزينه هاي سفته و برات

 هدايا

 آموزش

 هزينه بازرسي آسانسور

 هزينه هاي ثبتي

 بازاريابي

 حق عضويت

 هزينه اعتبارات ابطالي

 هزينه مالياتي

 كسري و اضافه

 هزينه هاي پرسنلي- قسمت ستادي

 استهلاك تجهيزات كارگاهي

 استهلاك قالب ها

 هزينه بيمه درمان تكميلي

 هزينه بيمه آتش سوزي

 هزينه بيمه مسئوليت مدني

 هزينه بيمه حوادث

 هزينه بيمه وسائط نقليه

 هزينه نرم افزار

 هزينه ضايعات عادي مواد

 هزينه مطالبات سوخت شده

 غذا كاركنان

 هزينه تخفيفات نصب

 هزينه بيمه تأمين اجتماعي (مفاصا حساب)

 هزينه گارانتي

 هزينه شركت در مناقصه

 هزينه هاي حسابرسي

 هزينه ماموريت

 سوخت (گازوئيل)

 هزينه انبار 

 هزينه خدمات پس از فروش

 سود (زيان ) تسعير ارز

 حق اشتراك خدمات رايانه اي

 حق الزحمه امور خدماتي

 پست

 عوارض شهرداري تهران

 هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي

 آب

 برق

 گاز

  تلفن

 رفاهي كاركنان

 نگهداري ساختمان

 نگهداري اثاثه و لوازم اداري

 نگهداري كامپيوتر و تجهيزات

 ملزومات

 ابزار و لوازم مصرفي

 حمل و نقل

 هزينه سوخت وسائط نقليه

 آبدارخانه

 پذيرايي و تشريفات

 اياب و ذهاب

 چاپ آگهي و تبليغات

 پوشاك

 نظافت و بهداشت

 متفرقه

 حق المشاوره- كارشناسي و حق الزحمه

 كارمزد بانكي

 كپي

 هزينه بازرسي آسانسور

 هزينه هاي ثبتي

 حق عضويت

 هزينه نرم افزار

 هزينه هاي حسابرسي

 هزينه ماموريت

 حق اشتراك خدمات رايانه اي

 حق الزحمه امور خدماتي

 هزينه بازرسي (آزمون)

 پست

 عوارض شهرداري تهران

  هزينه‌هاي توزيع و فروش

 هزينه‌هاي نمايشگاهي

 هزينه گارانتي

 

   هزينه‌هاي مالي

 هزينه كارمزد بانكي

 ساير هزينه هاي مالي

 هزينه هاي مالياتي

 قيمت تمام شده كالا

 بهاي تمام شده  كالاي در جريان ساخت

 بهاي تمام شده كالاي درجريان ساخت محصولات

 بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت قطعات

 بهاي تمام شده كالاي ساخته شده

 بهاي تمام شده ساخته شده محصولات

 بهاي تمام شده ساخته شده قطعات

 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته محصولات

 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته قطعات

 حساب هاي آماري

 حساب هاي انتظامي

 اسناد تضميني ما نزد ديگران

 ضمانتنامه هاي بانكي

 حساب هاي انتظامي ارزي

 اسناد تضميني ديگران نزد ما

 ضمانت نامه هاي انجام مناقصه و مزايده

 طرف حساب هاي انتظامي

 طرف اسناد تضميني ما نزد ديگران

 طرف ضمانتنامه هاي بانكي

 تراز افتتاحيه

 طرف اسناد تضميني ديگران نزد ما

 طرف حساب هاي انتظامي ارزي

 طرف ضمانمت نامه هاي انجام مناقصه و مزايده

 كنترل حساب هاي فروش

 كنترل قرارداد هاي فروش

 طرف كنترل قرارداد هاي فروش

 حساب هاي اماني ما نزد ديگران

 حساب هاي اماني ما نزد ديگران

 طرف حساب هاي اماني ما نزد ديگران