داشبورد صفحه ي اصلي نرم افزار قياس شامل موارد زير است:

- تعداد كاربران فعال

- ميزان فروش ماه

- موجودي بانك

- موجودي صندوق

- نمودار ميله اي خريد و فروش


در بخش تعداد كاربران فعال، عدد سمت چپ نشان دهنده ي تعداد كل كاربران تعريف شده در اين بانك اطلاعاتي (شركت) مي باشد و عدد سمت راست تعداد كاربراني كه در حال حاضر فعال مي باشند؛ را نمايش مي دهد.در بخش ميزان فروش ماه، مبلغ فروش در ماه جاري را نمايش مي دهد. قسمت پايين نيز كاهش يا افزايش درصد فروش نسبت به ماه گذشته را نمايش مي دهد.


در بخش موجودي بانك و موجودي صندوق، گردش حساب معين بانك و صندوق را نمايش مي دهد. در قسمت پايين نيز آخرين تراكنش مربوط به اين دو حساب نمايش داده مي شود.


  در بخش نمودار ميله اي خريد و فروش به صورت جداگانه ميزان خريد و فروش را به تفكيك ماه نمايش مي دهد.